Supla ESP wifi manager i aktualizacja przez wifi

cino111
Posts: 334
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Mon Sep 10, 2018 4:08 pm

Ok, a moge wszystkie softy wgrywac jak dałem na scr? Nie musiałbym zastanawiać się przy każdej płytce jakie miałem ustawienia.
User avatar
wojtas567
Posts: 1475
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Mon Sep 10, 2018 4:20 pm

Możesz spróbować wgrać i powinno działać, tylko jezeli chcesz aktualizować przez www to od razu sprawdź czy będą działać Ci aktualizacje na tych ustawieniach.
Pozdrawiam
Wojtek
cino111
Posts: 334
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Wed Sep 12, 2018 10:46 am

Wgrałem twój soft do SONOFFa, ale na SPI MODE ustawione na DOUT. Inaczej nie pokazywało się WIFI.
Na cloudzie rejestruje sie po kilku minutach. Włączenie przekaźnika w apce fizycznie załącza się po bardzo długim czasie. Klikając włącz, wyłącz kilka razy fizycznie łapie po kilkudziesięciu sekundach i wykonuje wszystkie operacje na raz.
Tak myślę, że przed wgraniem na DOUT nie wyczyściłem modułu - czy zaczytanie softu przez www czyści moduł? Powinienem podpiąć fizycznie i wyczyścić najpierw ESP?
User avatar
wojtas567
Posts: 1475
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Wed Sep 12, 2018 11:10 am

nie bawiłem się na DOUT więc trudno mi powiedzieć jakie będą problemy lub nie :)
Jak wyczyścisz pamięć przed aktualizacją przez www to już nie zadziała ta aktualizacja.
Czyścić należy przed wgraniem softu przez TX,RX a zwłaszcza jeżeli zmieniamy zupełnie na inny.
Jeżeli masz takie opóźnienia to coś jest nie tak, a wgrywałeś do tego sonoffa inny soft, jak pracował?
Pozdrawiam
Wojtek
cino111
Posts: 334
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Wed Sep 12, 2018 2:09 pm

Dobra śmiga :)
Wgrałem bezpośrednio z Arduino IDE na ponizszych ustawieniach. Bład miałem pewnie dlatego, ze skompilowałeś plik na DIO, a ja wgrywałem na DOUT

Swoja drogą to jak te parametry ustawić, bo trochę zrobiłem to na czuja.
Attachments
Sonoff online.png
Sonoff online.png (10.54 KiB) Viewed 746 times
User avatar
wojtas567
Posts: 1475
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Wed Sep 12, 2018 2:59 pm

U mnie prawie na każdych działało, ważne że jeżeli będziesz chciał robić aktualizacje to musisz trzymać się tych samych.
Pozdrawiam
Wojtek
cino111
Posts: 334
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Fri Sep 14, 2018 11:43 am

A mozna to zrobić dla Arduino Mega? Pewnie trzeba usunąć z kodu pozycje z WiFi, ale biblioteki są dla ESP, wiec nie wiem.
User avatar
wojtas567
Posts: 1475
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Fri Sep 14, 2018 11:51 am

Musisz pozmieniać też nr wejść/wyjść, czy i jak to będzie działać na mega nie wiem.
Łatwiej chyba będzie zacząć od zera.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
wojtas567
Posts: 1475
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Fri Sep 14, 2018 3:31 pm

Udało mi się rozszerzyć kod GUID w stosunku do mac adresu do testowania poniżej kod wystarczy zastąpić linijki GUID i mac

Code: Select all

 // Replace the falowing GUID
 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1]};
Pozdrawiam
Wojtek
cino111
Posts: 334
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Sat Sep 15, 2018 1:08 pm

Wgrywam soft do ESP-01 i nie loguje się do clouda. W sieci jest widoczny i mogę na niego wejść. Co możne być przyczyną, że nie ma go w cloudzie? Mam jakiś błąd w kodzie? Jak wgram podstawowy soft (z wpisaniem wszystkich parametrów bezpośrednio w kodzie) to loguje się do clouda bez problemu.

Code: Select all

#include <FS.h> 

#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>

#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
}
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

//-----------------------------serwer,WIFI, AP-------------------------------
ADC_MODE(ADC_VCC);

#define BTN_COUNT 15

WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/nowy";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";

ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;

//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1 
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;

#define TRIGGER_PIN 0
int timeout      = 120; // seconds to run for

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Powinien zapisać konfigurację");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
// The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
 // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
 // id/name placeholder/prompt default length
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 //add all your parameters here
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);

 //set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality
 //defaults to 8%
 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

 // set configportal timeout
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaESP_Cino111")) {
   Serial.println("nie udało się połączyć w osiągniętym limicie czasu");
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  //if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("połaczono... :)");
  
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
}


// ----------------------------czujnik DHT----------------------------------
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// DS18B20 Sensor read implementation
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

  *temp = dht.readTemperature();
  *humidity = dht.readHumidity();

  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
  }

}


//--------------------------czujnik DS18B20-------------------


// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(1); // 1 - Pin number

// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
DallasTemperature sensors(&oneWire);

// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
  switch(channelNumber)
     {
      case 1:
  if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
   {
     sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempCByIndex(0);
   }
          break;
      case 2:
     t = WiFi.RSSI();
          break;
      case 3:
     t = (ESP.getVcc()/1000.0);
          break;
      case 4:
     t = (ESP.getFlashChipRealSize()/1024/1024);
          break;
   };

  return t; 
}

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);

 wifi_station_set_hostname("Supla_ESP01DHT11"); //nazwa w sieci lokalnej

 pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");  
  initialConfig = true;
 }
 
 //read configuration from FS json
 Serial.println("adaptacja FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("ładowanie plików systemu");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("odczyt pliku konfiguracyjnego");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("otwarty plik konfiguracji");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    Serial.println(jsonBuffer.size());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\njson przeanalizowany");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);

    } else {
     Serial.println("nie udało się załadować konfiguracji json");
     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("nie udało się zaadaptować FS");
 }
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.


 
 // Init DS18B20 library 
 sensors.begin();
 
 // Set temperature callback
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);

 
 // Init DHT library 
 dht.begin(); 
 
 // Set temperature/humidity callback
 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
 
 delay(10);

 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x18,0x09,0x05,0x01,ESP.getChipId()};
 WiFi.macAddress(mac);

 /*
  * Having your device already registered at cloud.supla.org,
  * you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
  * then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
  * Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
  */
  
 
  SuplaDevice.addDHT11();
 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
 
    SuplaDevice.setName("supla ESP01");

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password


 Serial.println();
 Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 MDNS.begin(host);
 httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
 httpServer.begin();
 MDNS.addService("http", "tcp", 80);
 Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
}


void loop() {

  // is configuration portal requested?
 if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW|| (initialConfig)) {
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 }
 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("zapisywanie konfiguracji");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("nie udało się otworzyć pliku konfiguracyjnego do zapisu");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("konfiguracia zapisana");
  shouldSaveConfig = false;
  //end save
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  WiFi_up();
 }
 
 SuplaDevice.iterate();
 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 httpServer.handleClient();
}


// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = get_temperature_and_humidity;
     
     return cb;
}

void WiFi_up() // Procedimiento de conexión para redes WiFi
{
 Serial.print("Łączenie z siecią ");

 WiFi.begin(); // Intentar conectarse a la red

 for (int x = 60; x > 0; x--) 
 {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 

  {
   break;              
  }
  else                 
  {
   Serial.print(".");        
   delay(500);           
  }

 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("Połączono z");
  Serial.println("Adres IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" / ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("geteway: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("siła sygnału (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 else  
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("brak połączenia");
 }
}

 
Post Reply