Obsługa GP2Y10 (czujnik pyłu) w SUPLA

User avatar
dawidd
Posts: 332
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm

Wed Oct 10, 2018 5:43 am

sroka222
W kodzie z pierwszej strony brakuje linijki przed setup
pinMode(5,OUTPUT)

Bez niej czujnik nie działa
User avatar
dawidd
Posts: 332
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm

Thu Oct 11, 2018 10:23 am

sroka222 kod poprawiony poniżej
bez ujemnych wartosci i nie rozgłasza sieci jak się zaloguje. Własnie go wrzuciłem do wemosa d1 mini i dziala od strzału. Po wsadzeniu ołówka w czujnik dostaje max wartość,po wyciągnięciu w pokoju ok 75-120 - pewnie trzeba by go wykalibrowac. Wydaje mi sie ze zmieniajac w
dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1; // ug/m3
cyfra 0,17 można dopasować go do właściwych wartosci. Tylko skąd je poznać? Ja myślałem jechać pod jakaś stacje jakości powietrza, ale gdy sprawdzam mapę prywatnych stacji to pokazuje normy przekroczone, a obok państwowa poskazuje ze normy w normie :) I komu tu wierzyć?

Code: Select all

#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>

WiFiClient client;

const char* ssid   = "xxx";
const char* password = "xxx";


int measurePin = A0;
int ledPower = 5;

int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;

float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {


  
  digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
  delayMicroseconds(samplingTime);

  voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
 
  delayMicroseconds(deltaTime);
  digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
  delayMicroseconds(sleepTime);

  calcVoltage = (5000.0 / 1024.0) * voMeasured; // Przeliczamy na mV. Calosc mnożymy przez 11, poniewaz w module
 
  // Obliczamy zanieczyszczenie jesli zmierzone napiecie ponad dolny prog
if (voMeasured>3.0)
dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1; // ug/m3
 
  Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
  Serial.print(voMeasured);
 
  Serial.print(" - Voltage: ");
  Serial.print(calcVoltage);
 
  Serial.print(" - Dust Density [ug/m3]: ");
  Serial.println(dustDensity);  
  
  
  
  
  
  
  
  double t = dustDensity;
  last_val = t;
  

  
  return t; 
}

void setup() {
pinMode(5, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
 WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP"
 //sensors.begin();
  
 // Set temperature callback
 
 
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxxxxxxxxxxxxx}; // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x02, 0x01, 0x03, 0x04, 0x05};

 SuplaDevice.addRelay(12, true);         
 SuplaDevice.addRelay(13, true);       
 SuplaDevice.addRelay(15, true);
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();


 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "svr8.supla.org", // SUPLA server address
          xxxx,         // Location ID 
          "xxxx");        // Location Password
  
}


void loop() {
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Jeżeli sieć WiFi nie jest podłączona, wywołaj procedurę łączenia
 {
  WiFi_up();
 }
 
 SuplaDevice.iterate();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
}


// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
      cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}

void WiFi_up() // Procedura podłączenia do sieci WiFi
{
 Serial.print("Proba podlaczenia do sieci ");
 Serial.println(ssid);

 WiFi.begin(ssid, password); // Próba podłączenia do sieci


 for (int x = 60; x > 0; x--) // Powtarzaj pętlę maksymanie maksymalnie 30 sekund (ponieważ przy każdym elsie jest 0,5 sekundy zwłoki)
 {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jezeli WiFi jest podłączone
  {
   break;              // to zatrzymaj pętlę
  }
  else                 // w przeciwnym wypadku
  {
   Serial.print(".");        // wystaw na serial .
   delay(500);           // i czekaj 0,5 sekundy
  }

 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jeżeli połączenie z siecią zostało nawiązane, wyślij na serial jego parametry
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("Polaczenie nawiazane");
  Serial.println("Adres IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" / ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("Brama: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Sila sygnalu (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 else  // w przeciwnym wypadku poinformuj przez serial o nieudanej próbie
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("Polaczenia nie udalo sie nawiazac");
 }
}
sroka222
Posts: 25
Joined: Sun Sep 25, 2016 10:45 am

Thu Oct 11, 2018 5:32 pm

Dzięki, teraz odczyt wygląda o wiele lepiej :)
Post Reply