ESP8266 Primary GUI

cino111
Posts: 395
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Thu May 09, 2019 5:55 am

Espablo wrote:
Fri May 03, 2019 5:04 pm
Trochę się odgrzebałem zawodowo i znowu będę miał czas na SUPLE. Niebawem zapodam poprawiony kod.
Espablo czy da radę na twojej bibliotece skompilować program pod Arduino Mega? Zależy mi żeby moduł był podłączony LANem
Zmodyfikowałem program jak niżej, ale ciągle mam błąd:

exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.


Code: Select all

#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <DHT.h>

// linki bezposrednie

#include "supla_settings.h"

#include "supla_board_settings.h"


int nr_button = 0;
int nr_relay = 0;
int invert = 0;
int nr_ds18b20 = 0;
int nr_dht = 0;
int dht_channel[MAX_DHT];
int ds18x20_channel[MAX_DS18B20];
int relay_button_channel[MAX_RELAY];// Setup a DHT instance
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
DHT dht_sensor[MAX_DHT] = {
 { 0, 0 },
 { 0, 0 },
 { 0, 0 },
 { 0, 0 },
 { 0, 0 },
 { 0, 0 },
 { 0, 0 },
 { 0, 0 },
};

// Setup a DS18B20 instance
//OneWire oneWire(DS18B20PIN);
//DallasTemperature sensors(&oneWire);

OneWire ds18x20[MAX_DS18B20] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
//const int oneWireCount = sizeof(ds18x20) / sizeof(OneWire);
DallasTemperature sensor[MAX_DS18B20];
DeviceAddress deviceAddress;

void setup() {
 Serial.begin(74880);
 

 supla_board_configuration();

  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
 

 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xBE,0x27,0x48,0x7B,0xB2,0xC,0xB5,0x48,0xFD,0x9D};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid


 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01}; supla_ds18b20_start();
 supla_dht_start();
 /*
   // CHANNEL0 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(5,   // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                    13);  // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected


  SuplaDevice.setRollerShutterButtons(0,  // 0 - Channel Number
                    14,  // 20 - Pin where the 1st button is connected
                    12); // 21 - Pin where the 2nd button is connected

 */

 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier
          mac,        // Ethernet MAC address
          "192.168.1.10", // SUPLA server address
          1,         // Location ID
          "xxxx");


}

//*********************************************************************************************************

void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
}
//*********************************************************************************************************
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
 *temp = dht_sensor[channelNumber].readTemperature();
 *humidity = dht_sensor[channelNumber].readHumidity();
 // static uint8_t error;
 // Serial.print("get_temperature_and_humidity - "); Serial.print(channelNumber); Serial.print(" -- "); Serial.print(*temp); Serial.print(" -- "); Serial.println(*humidity);
 if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
  *temp = -275;
  *humidity = -1;
  //  error++;
 }
 // Serial.print("error - "); Serial.println(error);
}

double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {
 double t = -275;
 if ( sensor[channelNumber].getDeviceCount() > 0 ) {
  sensor[channelNumber].requestTemperatures();
  t = sensor[channelNumber].getTempCByIndex(0);
  if (t == -127) t = -275;
 }
 return t;
}

void supla_led_blinking_func(void *timer_arg) {
 int val = digitalRead(LED_CONFIG_PIN);
 digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, val == HIGH ? 0 : 1);
}

void supla_led_blinking(int led, int time) {

 os_timer_disarm(&led_timer);
 os_timer_setfn(&led_timer, supla_led_blinking_func, NULL);
 os_timer_arm (&led_timer, time, true);

}

void supla_led_blinking_stop(void) {
 os_timer_disarm(&led_timer);
 digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, 1);
}

void supla_led_set(int ledPin) {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, 1);
}

void supla_ds18b20_start(void) {
 for (int i = 0; i < MAX_DS18B20; i++) {
  sensor[i].setOneWire(&ds18x20[i]);
  sensor[i].begin();
  if (sensor[i].getAddress(deviceAddress, 0)) sensor[i].setResolution(deviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION);
 }
}

void supla_dht_start(void) {
 for (int i = 0; i < MAX_DHT; i++) {
  dht_sensor[i].begin();
 }
}

void add_Sensor(int sensor) {
 SuplaDevice.addSensorNO(sensor);
}

void add_Roller_Shutter_Buttons(int channel, int button1, int button2) {
 SuplaDevice.setRollerShutterButtons(channel, button1, button2);
}

void add_Roller_Shutter_Relays(int relay1, int relay2) {
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(relay1, relay2);
 // SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
}

void add_Led_Config(int led) {
 supla_led_set(led);
}

void add_Relay(int relay) {
 SuplaDevice.addRelay(relay);
 relay_button_channel[nr_relay] = relay;
 nr_relay++;
}

void add_Relay_Invert(int relay) {
 SuplaDevice.addRelay(relay, true);
 relay_button_channel[nr_relay] = relay;
 nr_relay++;
}

void add_DHT11_Thermometer(int thermpin) {
 int channel = SuplaDevice.addDHT11();
 dht_sensor[channel] = { thermpin, DHT11 };
 dht_channel[nr_dht] = channel;
 nr_dht++;
}

void add_DHT22_Thermometer(int thermpin) {
 int channel = SuplaDevice.addDHT22();
 dht_sensor[channel] = { thermpin, DHT22 };
 dht_channel[nr_dht] = channel;
 nr_dht++;
}

void add_DS18B20_Thermometer(int thermpin) {
 int channel = SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
 ds18x20[channel] = thermpin;
 ds18x20_channel[nr_dht] = channel;
 nr_ds18b20++;
}

void add_Relay_Button(int relay, int button, int type) {
 relay_button_channel[nr_relay] = relay;
 nr_button++;
 nr_relay++;
 if (type == CHOICE_TYPE) {
  int select_button = read_supla_button_type(nr_button);
  type = select_button;
 }

 SuplaDevice.addRelayButton(relay, button, type, read_supla_relay_flag(nr_relay));
}

void add_Relay_Button_Invert(int relay, int button, int type) {
 invert = 1;
 relay_button_channel[nr_relay] = relay;
 nr_button++;
 nr_relay++;
 if (type == CHOICE_TYPE) {
  int select_button = read_supla_button_type(nr_button);
  type = select_button;
 }

 SuplaDevice.addRelayButton(relay, button, type, read_supla_relay_flag(nr_relay), true);
}
arekrgw
Posts: 2
Joined: Wed Aug 15, 2018 6:42 pm

Thu May 16, 2019 10:19 am

Witam, czy jest możliwość aby zapobiec przełączaniu przekaźników podczas podłączania do zasilania? Próbowałem kilku sposobów ale niestety zawiodły. Testowałem na Sonoff Basic.
Post Reply