Andurino IDE - Odczyt stanu pinu cyfrowego podłączonego do Supli

Sibikk
Posts: 298
Joined: Mon Nov 07, 2016 12:42 pm
Location: Katowice

Wed May 09, 2018 8:28 pm

@Piotr61 użyj opcji </> ciężko się czyta forum jak posty są tak długie. sorki za off
User avatar
shimano73
Posts: 879
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze

Thu Jul 19, 2018 9:00 pm

Witam, wykorzystałem fragment kodu
Piotr61 wrote:
Tue May 08, 2018 9:54 pm
Do obsługi przycisków użyj przerwań od timera.
Np.

Code: Select all

os_timer_t timer;
void buttons_timer() {
	if(!digitalRead(14)) {
		//pin 14 zwarty do GND - zrób coś
	}
}


void setup() {
 
....
 os_timer_disarm(&timer);
 os_timer_setfn(&timer, (os_timer_func_t *)buttons_timer, NULL);
 os_timer_arm(&timer, 50, 1);
no i dla jednego przycisku działa , ale dla dwóch nie chce działać .

Code: Select all

 void buttons_timer() {
	if(!digitalRead(14)) {
		//pin 14 zwarty do GND - zrób coś
	}
	if(!digitalRead(12)) {
		//pin 12 zwarty do GND - zrób coś
	}
}
gdzie popełniłem błąd
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
User avatar
Espablo
Posts: 1453
Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
Location: Oświęcim
Contact:

Thu Jul 19, 2018 9:11 pm

Zwiększ czas timer. Może za często sprawdzasz ten pin
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:
https://github.com/Espablo
mirek1968
Posts: 2
Joined: Thu Sep 13, 2018 7:09 pm

Thu Sep 13, 2018 7:19 pm

A może ktoś jak krowie na rowie pokazać jak zrobić w SuplaNodeMCU
gdy mam dodane 2 przekaźniki ON/OFF tak by móc przełączać je też przyciskiem
i widzieć ten stan w aplikacji , ale też móc wyłączyć z aplikacji bez zmiany stanu włącznika ??

Chyba że się tak aż nie da zrobić ??
mirek1968
Posts: 2
Joined: Thu Sep 13, 2018 7:09 pm

Tue Sep 18, 2018 9:22 pm

szkoda że nikt nie chce pomóc ,
bo wkleić kawałek kodu to każdy potrafi
, ale nie każdy od razu wie jak i gdzie wkleić i dostosować
User avatar
Espablo
Posts: 1453
Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
Location: Oświęcim
Contact:

Tue Sep 18, 2018 10:22 pm

mirek1968 wrote:
Tue Sep 18, 2018 9:22 pm
szkoda że nikt nie chce pomóc ,
bo wkleić kawałek kodu to każdy potrafi
, ale nie każdy od razu wie jak i gdzie wkleić i dostosować
Pomógł bym Ci z chęcią ale nie kompiluję na Arduino. Każda gotowa kompilacja działa właśnie tak jak opisałeś wcześniej. Możesz wgrać do NodeMCU i potestować.
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:
https://github.com/Espablo
User avatar
slawek
Posts: 2209
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Wed Sep 19, 2018 6:25 am

Może to ci coś pomoże

Code: Select all

/* Przygotowane przez kolegę elmaya na poniższych bibliotekach
 * Działa z bibliotekami: FS.h      w wersji: 1.0.3
 *            WiFiManager.h  w wersji: 0.12.0
 *            ArduinoJson.h  w wersji: 5.13.2
 * zmodyfikowany przez wojtas567 dodane kilka praktycznych dodatków :) 
 * dostosowany do własnych potrzeb przez @slawek*/

#include <FS.h> 

#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>

#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
}
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define DHTPIN 3 // GPIO 3-RX
#define DHTTYPE DHT22

// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(02); // GPIO 02

// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
DallasTemperature sensors(&oneWire);

ADC_MODE(ADC_VCC);

#define BTN_COUNT 2

WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/nowy";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";

ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;

//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1 
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;

#define TRIGGER_PIN 5
int timeout      = 120; // seconds to run for

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Powinien zapisać konfigurację");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
// The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
 // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
 // id/name placeholder/prompt default length
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 //add all your parameters here
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);

 //set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality
 //defaults to 8%
 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

 // set configportal timeout
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("UNI-IDE")) {
   Serial.println("nie udało się połączyć w osiągniętym limicie czasu");
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  //if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("połaczono... :)");
  
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
}

// obsługa przycisków
typedef struct {
 int pin;
 int relay_pin;
 int channel;
 int ms;
 char last_val;
 unsigned long last_time;
} _btn_t;

_btn_t btn[BTN_COUNT];

void supla_timer() {
 char v;
 unsigned long now = millis();
 
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    v = digitalRead(btn[a].pin);
    if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
      btn[a].last_val = v;
      btn[a].last_time = now;
      if (v==0)
       {
       if ( btn[a].ms > 0 ) {
           SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, btn[a].ms);
         } else {
         if ( digitalRead(btn[a].relay_pin) == 0 ) {
         SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
         Serial.print("BTN Switsh off relay ");
         Serial.println(btn[a].relay_pin);
         } else {
         SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
         Serial.print("BTN Switsh on relay ");
         Serial.println(btn[a].relay_pin);
         }    
       }
    }
   }
  }
}
void supla_btn_init() {
 for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
  if (btn[a].pin > 0) {
    pinMode(btn[a].pin, INPUT_PULLUP);
    btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin);
    btn[a].last_time = millis();
  }
}

// Obsługa czujnika DHT22 lub BME280 itp
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {

  *temp = dht.readTemperature();
  *humidity = dht.readHumidity();

  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
  }
}

// Obsługa czujnika DS18B20 i odczyt parametrów modułu ESP
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {
  double t = -275;
     switch(channelNumber)
     {
      case 1:
  if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
   {
     sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempCByIndex(0);
   }
          break;
      case 2:
     t = WiFi.RSSI();
          break;
      case 3:
     t = (ESP.getVcc()/1000.0);
          break;
      case 4:
     t = (ESP.getFlashChipRealSize()/1024/1024);
          break;
   };

  return t; 
}

void setup() {

 Serial.begin(115200);
 delay(10);

 wifi_station_set_hostname("SUPLA-ESP"); //nazwa w sieci lokalnej

 pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");  
  initialConfig = true;
 }
 
 //read configuration from FS json
 Serial.println("adaptacja FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("ładowanie plików systemu");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("odczyt pliku konfiguracyjnego");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("otwarty plik konfiguracji");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    Serial.println(jsonBuffer.size());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\njson przeanalizowany");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);

    } else {
     Serial.println("nie udało się załadować konfiguracji json");
     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("nie udało się zaadaptować FS");
 }
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.

 // Inicjalizacja DHT
 dht.begin(); 
 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);

 // Inicjalizacja DS18B20
 sensors.begin();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);

 // Replace the falowing GUID
 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1]};
 
 // CHANNEL0 - DHT22
 SuplaDevice.addDHT22();        // na GPIO2

 // CHANNEL1,2,3 - DS, wifi, zasilanie
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // DS na GPIO03 - RX
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // wyśietla wifi
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // wyśietla zasilanie
 //SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // wyświetla wielkość pamięci

 // CHANNEL4,5 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(4, false);    // 44 - Pin number where the relay is connected   
 SuplaDevice.addRelay(13, false);   // 45 - Pin number where the relay is connected  

 // CHANNEL5,6 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 //SuplaDevice.addRollerShutterRelays(5,      // 46 - Pin number where the 1st relay is connected  
 //                  13, true);  // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected 

 // CHANNEL6,7 - Opening sensor (Normal Open)
 // SuplaDevice.addSensorNO(14);  // A0 - Pin number where the sensor is connected
 // SuplaDevice.addSensorNO(12); // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                // to enable the internal pull-up resistor

 memset(btn, 0, sizeof(btn));
 btn[0].pin =14;     // pin gpio button D5
 btn[0].relay_pin =4;  // pin gpio on which is relay D1
 btn[0].channel =4;   // supla channel
 btn[0].ms =0;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 btn[1].pin =12;     // pin gpio button D6
 btn[1].relay_pin =13;  // pin gpio on which is relay D2
 btn[1].channel =5;   // supla channel
 btn[1].ms =2000;      // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
 supla_btn_init();
 SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
 SuplaDevice.setName("UNI-IDE");

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password


 Serial.println();
 Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 MDNS.begin(host);
 httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
 httpServer.begin();
 MDNS.addService("http", "tcp", 81);
 Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
}

void loop() {

  // is configuration portal requested?
 if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW|| (initialConfig)) {
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 }
 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("zapisywanie konfiguracji");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("nie udało się otworzyć pliku konfiguracyjnego do zapisu");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("konfiguracia zapisana");
  shouldSaveConfig = false;
  //end save
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  WiFi_up();
 }
 
 SuplaDevice.iterate();
 SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 httpServer.handleClient();
}


// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = get_temperature_and_humidity;
     
     return cb;
}

void WiFi_up() // Procedimiento de conexión para redes WiFi
{
 Serial.print("Łączenie z siecią ");

 WiFi.begin(); // Intentar conectarse a la red

 for (int x = 60; x > 0; x--) 
 {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 

  {
   break;              
  }
  else                 
  {
   Serial.print(".");        
   delay(500);           
  }

 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("Połączono z");
  Serial.println("Adres IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" / ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("geteway: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("siła sygnału (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 else  
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("brak połączenia");
 }
}
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
Post Reply