[PORADNIK] Arduino IDE

Benon
Posts: 13
Joined: Tue Jan 15, 2019 8:17 am

Thu Feb 07, 2019 12:23 am

Odkopię trochę post. Wgrałem soft z tego postu do Wemos D1 R2 i nie loguje się do cloud. W cloudzie ustawiona jest rejestracja nowych urządzeń. Po wpisaniu wszystkiego w 192.168.4.1 dane się zapisują, AP wyłącza się i włącza ponownie. SSID to "Supla AP". Gdzie szukać problemu? Któreś biblioteki?
cino111
Posts: 277
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Thu Feb 07, 2019 11:24 am

Benon wrote:
Thu Feb 07, 2019 12:23 am
Odkopię trochę post. Wgrałem soft z tego postu do Wemos D1 R2 i nie loguje się do cloud. W cloudzie ustawiona jest rejestracja nowych urządzeń. Po wpisaniu wszystkiego w 192.168.4.1 dane się zapisują, AP wyłącza się i włącza ponownie. SSID to "Supla AP". Gdzie szukać problemu? Któreś biblioteki?
Jaki wgrałeś konkretnie soft? Co potrzebujesz i jaką masz wersję biblioteki do ESP? Wygląda na to, że najlepiej działa 2.3.0
Benon
Posts: 13
Joined: Tue Jan 15, 2019 8:17 am

Fri Feb 08, 2019 12:13 am

Jeszcze nie udało mi się wgrać przez Arduino IDE kompletnie nic co by działało (zarejestrowało się w cloudzie). Pliki *.bin bez problemu ale brak kontroli nad pinami. Mam Wemosy d1, ktore oferują 11 gpio. Chciałbym prócz buttonów, relayów, sensorów i ledów dodać czujniki otwarcia, buzzer potwierdzający zadziałanie buttona, timing w różnej konfiguracji... ach.
Opanowałem możliwości Domoticza i EspEasy i tam wszystko jest wykonalne ale chciałbym pozostać przy Supli.

To kod z tego tematu.

Code: Select all

#include <FS.h> 

#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>

#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h>

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
int button1 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1

WiFiClient client;

OneWire oneWire(4); // (D2) - Pin number
DallasTemperature sensors(&oneWire);

DeviceAddress garaz = { 0x28, 0xFF, 0x2E, 0xFB, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xD3 };    // odczytany adres 28FF2EFBC11701D3 
DeviceAddress zewnatrz = { 0x28, 0xFF, 0xEC, 0xFE, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF3 };   //Odczytany adres 28FFECFEC11701F3 

//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1 
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;

#define TRIGGER_PIN D3
int timeout      = 5000; // szas otwarica config po resecie ESP

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
// The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
 // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
 // id/name placeholder/prompt default length
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 //add all your parameters here
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);

 //set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality
 //defaults to 8%
 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

 // set configportal timeout
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaAP")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  //if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("connected...yeey :)");
  
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
 
}

// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {
   
  double t = -275;
  
  if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
   {
     sensors.requestTemperatures();
     switch(channelNumber)

     {
      case 0:
          
          t = sensors.getTempC(garaz);
          break;
      case 1:
          t = sensors.getTempC(zewnatrz);
          break;
     
       };
   };

  
  return t; 
}

void setup() {

 Serial.begin(115200);

 pinMode (16, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 16 (D0) na przycisk

  // Init DS18B20 library 
 sensors.begin();
 
  // Set temperature callback
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 
 

 pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");  
  initialConfig = true;
 }
 
 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     // Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     
    }
   }
  }
  WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozglaszania Wifi ESP po połaczeniu do lokalnego WIFI
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 //end read
 //Serial.println(Location_id);
 //Serial.println(Location_Pass);
 //Serial.println(Supla_server);
 
 delay(10);
 
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] ={0x53,0x9C,0x2D,0x21,0x2F,0xB2,0xB9,0x40,0x71,0xAD,0xA8,0xCD,0x39,0xC7,0x34,0x4D}; 
  // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid.
  WiFi.macAddress(mac);

 
 // CHANNEL0 - Thermometer DS18B20
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();

  // CHANNEL1 - Thermometer DS18B20
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();


 
 
 // CHANNEL2 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(D5, true);     

 // CHANNEL3 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(D6, true);      

  // CHANNEL4 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(D7, true); 

 

 
 // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                // to enable the internal pull-up resistor

 // CHANNEL6 - DHT22 Sensor
 // SuplaDevice.addDHT11();
 // SuplaDevice.addAM2302();
 // SuplaDevice.addDHT22();

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server, // SUPLA server address
          LocationID,         // Location ID 
          Location_Pass);        // Location Password
  
}

void loop() {

  // is configuration portal requested?
 if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW|| (initialConfig)) {
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 }
 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  //end save
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  WiFi_up();
 }
 SuplaDevice.iterate();
 
  TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
 przycisk1.SenderID = 0; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
 przycisk1.ChannelNumber = 4; // nr kanału przekaźnika
 przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia

button1 = digitalRead(16); 
if(digitalRead(16)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
 delay(100);
if(digitalRead(16)==LOW){
przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0]; 
SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
while(digitalRead(16)==LOW);
delay(20);
  }
 }
}


// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }
SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
      cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}

void WiFi_up() // Procedimiento de conexión para redes WiFi
{
 Serial.print("Conexión a la red ");
 // Serial.println(ssid);

 WiFi.begin(); // Intentar conectarse a la red


 for (int x = 60; x > 0; x--) 
 {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
  {
   break;              
  }
  else                 
  {
   Serial.print(".");        
   delay(500);           
  }

 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("Conexión hecha");
  Serial.println("Adres IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" / ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("puerta: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Fuerza de la señal (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 else  
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("La conexión no pudo hacerse");
 }
}
EDIT: biblioteka 2.5.0
cino111
Posts: 277
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Sun Feb 10, 2019 5:11 pm

Pierwsze co to zainstaluj bibliotekę płytek w wersji 2.3.0
Kolejne to jeżeli robisz program dla siebie to czy na pewno potrzebujesz configurator? Pisząc w Arduino IDE najlepiej na stałe wpisać sieć wifi i dane serwera. Nie ma problemu z rozłączaniem się.
Masz tu przykładowy program z możliwością aktualizacji online, czyli pierwszy raz wgrywasz kablem, a potem online wchodząc na IP modułu.
Jezeli coś jeszcze potrzebujesz np przycisk to pisz.

Code: Select all

// **************************************************************************************************************
// * Kompilowane na Arduino 1.8.5 by@wojtas567                                        *
// * Po odczytaniu adresów czujników należy je wpisać do tablicy wg poniższego wzoru              *
// * DeviceAddress jeden = { 0x28, 0xFF, 0xE8, 0x00, 0xB6, 0x16, 0x03, 0x65 };                 *   
// * DeviceAddress dwa = { 0x28, 0xFF, 0x54, 0x6F, 0xB3, 0x16, 0x05, 0xE9 };                  *
// * ...                                                    *
// *                                                      *
// * a na stępnie usunąć wiersze:                                        *
// *    *  DeviceAddress jeden, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, osiem;              *
// *                                                      *
// *    *  if (!sensors.getAddress(jeden, 0)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 0");  *
// *    *  if (!sensors.getAddress(dwa, 1)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 1");   *
// *    *  if (!sensors.getAddress(trzy, 2)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 2");   *
// *    *  if (!sensors.getAddress(cztery, 3)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 3");  *
// *    *  if (!sensors.getAddress(piec, 4)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 4");   *
// *    *  if (!sensors.getAddress(szesc, 5)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 5");  *
// *    *  if (!sensors.getAddress(siedem, 6)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 6");  *
// *    *  if (!sensors.getAddress(osiem, 7)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 6");  *
// *                                                      *
// **************************************************************************************************************


#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>

#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
}
// Include the libraries we need
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE 2
#define TEMPERATURE_PRECISION 10 // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);

// tablica do przechowywania adresów urządzeń
//DeviceAddress jeden, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, osiem;

// lub tu już wprowadzone

DeviceAddress jeden = { 0x28, 0xFF, 0xEC, 0xFE, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF3 };    // odczytany adres 28FF2EFBC11701D3 
DeviceAddress dwa = { 0x28, 0xFF, 0xEA, 0x16, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xDE };   //Odczytany adres 28FFEA16C21701DE 
DeviceAddress trzy = { 0x28, 0xFF, 0xBC, 0xA, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xFD };  // odczytany adres 28FFBC0AC21701FD
DeviceAddress cztery = { 0x28, 0xFF, 0x8, 0x7E, 0xC1, 0x17, 0x2, 0xD };  // odczytany adres 28FF087EC117020D
DeviceAddress piec = { 0x28, 0xFF, 0xCD, 0xCB, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF };  // odczytany adres 28FFCDCBC117010F
DeviceAddress szesc = { 0x28, 0xFF, 0xA9, 0x6A, 0xC1, 0x17, 0x2, 0xC5 };  // odczytany adres 28FFA96AC11702C5
DeviceAddress siedem = { 0x28, 0xFF, 0x8, 0xBF, 0xC1, 0x17, 0x1, 0x59 };  // odczytany adres 28FF08BFC1170159


// Setup Supla connection
const char* ssid   = "xxxxx";
const char* password = "xxxxx";

WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/supla";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";

ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;

// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
     switch(channelNumber)
     {

      case 0:
     sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempC(jeden);
    Serial.print("Temp 1 : ");
    Serial.println(t);
          break;
      case 1:
     t = sensors.getTempC(dwa);
    Serial.print("Temp 2 : ");
    Serial.println(t);
          break;
      case 2:
     t = sensors.getTempC(trzy);
    Serial.print("Temp 3 : ");
    Serial.println(t);
          break;
      case 3:
     t = sensors.getTempC(cztery);
    Serial.print("Temp 4 : ");
    Serial.println(t);
          break;
      case 4:
     t = sensors.getTempC(piec);
    Serial.print("Temp 5 : ");
    Serial.println(t);
          break;
      case 5:
     t = sensors.getTempC(szesc);
    Serial.print("Temp 6 : ");
    Serial.println(t);
          break;
      case 6:
     t = sensors.getTempC(siedem);
    Serial.print("Temp 7 : ");
    Serial.println(t);
          break;
      case 7:
     t = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Temp 8 : ");
    Serial.println(t);
    Serial.println("***********GOTOWE*************");
          break;
     }
     
  return t; 
}
                 
// funkcja drukowania adresu urządzenia
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
{
 for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
 {
  // zero pad the address if necessary
  if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
  Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
 }
}

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);

 wifi_station_set_hostname("Supla-piec"); //nazwa w sieci lokalnej
 WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP

 // Inicjalizacja DS18B20
 sensors.begin();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);

//******Odczyt DS wraz z adresami********************
 // zlokalizuj urządzenia na szynie danych
 Serial.print("Lokalizowanie urządzeń...");
 Serial.print(" znaleziono ");
 Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
 Serial.println(" urządzeń.");

 // zgłosić zapotrzebowanie na moc pasożytniczą
 Serial.print("Zasilanie pasożytnicze jest: ");
 if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
 else Serial.println("OFF");
/*
 if (!sensors.getAddress(jeden, 0)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 0");
 if (!sensors.getAddress(dwa, 1)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 1");
 if (!sensors.getAddress(trzy, 2)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 2");
 if (!sensors.getAddress(cztery, 3)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 3");
 if (!sensors.getAddress(piec, 4)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 4");
 if (!sensors.getAddress(szesc, 5)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 5");
 if (!sensors.getAddress(siedem, 6)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 6");
 if (!sensors.getAddress(osiem, 7)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 6");
*/
 // pokaż adresy, które znaleźliśmy na szynie
 Serial.print("Adres Urządzenia 0: ");
 printAddress(jeden);
 Serial.println();

 Serial.print("Adres Urządzenia 1: ");
 printAddress(dwa);
 Serial.println();

 Serial.print("Adres Urządzenia 2: ");
 printAddress(trzy);
 Serial.println();

 Serial.print("Adres Urządzenia 3: ");
 printAddress(cztery);
 Serial.println();

 Serial.print("Adres Urządzenia 4: ");
 printAddress(piec);
 Serial.println();

 Serial.print("Adres Urządzenia 5: ");
 printAddress(szesc);
 Serial.println();

 Serial.print("Adres Urządzenia 6: ");
 printAddress(siedem);
 Serial.println();

 Serial.print("Adres Urządzenia 7: ");
 // printAddress(osiem);
 Serial.println();

 // ustaw rozdzielczość na 9 bitów na urządzeniach
 sensors.setResolution(jeden, TEMPERATURE_PRECISION);
 sensors.setResolution(dwa, TEMPERATURE_PRECISION);
 sensors.setResolution(trzy, TEMPERATURE_PRECISION);
 sensors.setResolution(cztery, TEMPERATURE_PRECISION);
 sensors.setResolution(piec, TEMPERATURE_PRECISION);
 sensors.setResolution(szesc, TEMPERATURE_PRECISION);
 sensors.setResolution(siedem, TEMPERATURE_PRECISION);
 // sensors.setResolution(osiem, TEMPERATURE_PRECISION);

 Serial.print("Rozdzielczość urządzeń: ");
 Serial.print(sensors.getResolution(), DEC);
 Serial.println();

 // Replace the falowing GUID
 uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
 WiFi.macAddress(mac);
 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xDB,0x24,0x19,0x4F,0x53,0x66,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,0x09,0x2D,0x39,0x87};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid // CHANNEL0,1,2,3...8 - DS
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // DS na GPIO02
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //Wifi

 // CHANNEL9 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(5, true);    // zalacza pompa podlogowki D1  
 // CHANNEL10-14 - RELAY 
 SuplaDevice.addRelay(13, true);    // zalacza pompa na grzejniki D7
 SuplaDevice.addRelay(12, true); //D6
 SuplaDevice.addRelay(14, true); //D5
 SuplaDevice.addRelay(16, true); //D0
 SuplaDevice.addRelay(1, true);  //RX

 SuplaDevice.setName("supla_PIEC");
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "192.168.1.108",   // SUPLA server address
          xxxx,    // Location ID 
          "xxxx");  // Location Password

 Serial.println();
 Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 MDNS.begin(host);
 httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
 httpServer.begin();
 MDNS.addService("http", "tcp", 81);
 Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
}

void loop() {

 SuplaDevice.iterate();
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 httpServer.handleClient();

}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }

    Serial.print("\nlocalIP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("subnetMask: ");
    Serial.println(WiFi.subnetMask());
    Serial.print("gatewayIP: ");
    Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }


SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
 SuplaDeviceCallbacks cb;

 cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
 cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
 cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
 cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
 cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
 cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
 cb.get_temperature = &get_temperature;

 return cb;
}
Benon
Posts: 13
Joined: Tue Jan 15, 2019 8:17 am

Sun Feb 10, 2019 5:26 pm

Dzięki Cino111, zainstalowałem 2.3.0 i zaczęło wszystko działać :) Jestem programistą (bazodanowym) a raczej byłem jakieś 20 lat temu i Arduino dopiero poznaję ale radzę sobie pomalutku :)
Post Reply