[PORADNIK] Arduino IDE

cino111
Posty: 712
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

pn lip 09, 2018 12:40 pm

wojtas567 pisze:
pn lip 09, 2018 10:19 am
cino111 pisze:
pn lip 09, 2018 6:59 am
Dodałem do kodu jeszcze termometry i przycisk, ale nie kompiluje mi się. @Slawek, @wojtas567 mozecie zerknąć co jest nie tak?
Wywala mi sekcji void loop () na DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
brakuje Ci biblioteki <ArduinoJson.h>
poprawiłem też termometry bo miałeś za dużo kodu :) chyba, że będziesz używał czujnika pyłu ale to i tak by nie działał jeszcze.

Kod: Zaznacz cały

#include <FS.h> 

#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>

#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h>

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
int button1 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1

WiFiClient client;

OneWire oneWire(4); // (D2) - Pin number
DallasTemperature sensors(&oneWire);

DeviceAddress garaz = { 0x28, 0xFF, 0x2E, 0xFB, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xD3 };    // odczytany adres 28FF2EFBC11701D3 
DeviceAddress zewnatrz = { 0x28, 0xFF, 0xEC, 0xFE, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF3 };   //Odczytany adres 28FFECFEC11701F3 

//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1 
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;

#define TRIGGER_PIN D3
int timeout      = 120; // szas otwarica config po resecie ESP

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
// The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
 // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
 // id/name placeholder/prompt default length
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 //add all your parameters here
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);

 //set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality
 //defaults to 8%
 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

 // set configportal timeout
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaAP")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  //if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("connected...yeey :)");
  
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
 
}

// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {
   
  double t = -275;
  
  if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
   {
     sensors.requestTemperatures();
     switch(channelNumber)

     {
      case 0:
          
          t = sensors.getTempC(garaz);
          break;
      case 1:
          t = sensors.getTempC(zewnatrz);
          break;
     
       };
   };

  
  return t; 
}

void setup() {

 Serial.begin(115200);

 pinMode (16, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 16 (D0) na przycisk

  // Init DS18B20 library 
 sensors.begin();
 
  // Set temperature callback
 SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature);
 
 

 pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");  
  initialConfig = true;
 }
 
 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");
 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     // Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     
    }
   }
  }
  WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozglaszania Wifi ESP po połaczeniu do lokalnego WIFI
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 //end read
 //Serial.println(Location_id);
 //Serial.println(Location_Pass);
 //Serial.println(Supla_server);
 
 delay(10);
 
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] ={0x53,0x9C,0x2D,0x21,0x2F,0xB2,0xB9,0x40,0x71,0xAD,0xA8,0xCD,0x39,0xC7,0x34,0x4D}; 
  // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid.
  WiFi.macAddress(mac);

 
 // CHANNEL0 - Thermometer DS18B20
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();

  // CHANNEL1 - Thermometer DS18B20
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();


 
 
 // CHANNEL2 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(D5, true);     

 // CHANNEL3 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(D6, true);      

  // CHANNEL4 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(D7, true); 

 

 
 // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                // to enable the internal pull-up resistor

 // CHANNEL6 - DHT22 Sensor
 // SuplaDevice.addDHT11();
 // SuplaDevice.addAM2302();
 // SuplaDevice.addDHT22();

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server, // SUPLA server address
          LocationID,         // Location ID 
          Location_Pass);        // Location Password
  
}

void loop() {

  // is configuration portal requested?
 if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW|| (initialConfig)) {
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 }
 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  //end save
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  WiFi_up();
 }
 SuplaDevice.iterate();
 
  TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
 przycisk1.SenderID = 0; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
 przycisk1.ChannelNumber = 4; // nr kanału przekaźnika
 przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia

button1 = digitalRead(16); 
if(digitalRead(16)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
 delay(100);
if(digitalRead(16)==LOW){
przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0]; 
SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
while(digitalRead(16)==LOW);
delay(20);
  }
 }
}


// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }
SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
      cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}

void WiFi_up() // Procedimiento de conexión para redes WiFi
{
 Serial.print("Conexión a la red ");
 // Serial.println(ssid);

 WiFi.begin(); // Intentar conectarse a la red


 for (int x = 60; x > 0; x--) 
 {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
  {
   break;              
  }
  else                 
  {
   Serial.print(".");        
   delay(500);           
  }

 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("Conexión hecha");
  Serial.println("Adres IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" / ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("puerta: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Fuerza de la señal (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
 }
 else  
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("La conexión no pudo hacerse");
 }
}
Wielkie dzięki za poprawę kodu :)
Bibliotekę mam , ale zastanawia mnie, czy rodzaj płytki ma znaczenie, gdyż program z postu wyżej od kolegi elmaya wywala mi się w tym samym miejscu. Płytkę mam ustawioną na NodeMcu 1.0
Załączniki
Json.PNG
Json.PNG (47.01 KiB) Przejrzano 3925 razy
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2277
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

pn lip 09, 2018 12:49 pm

Ja też mam NodeMcu 1.0, a biblioteka poszła ta http://downloads.arduino.cc/libraries/g ... 5.13.2.zip w starszej wersji, bo z nową (bodajże 6.02 BETA) miałem to samo
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
elmaya
Posty: 1195
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

pn lip 09, 2018 2:12 pm

int timeout = 120; is how long the config portal is open if there is no connection.
after 120 seconds the AP closes
andras
Posty: 342
Rejestracja: pt gru 30, 2016 5:51 pm

pn lip 09, 2018 2:21 pm

Witam
Próbuję wgrać ten kod od node v1.0 i mam taki błąd :
exit status 1
'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2277
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

pn lip 09, 2018 2:35 pm

elmaya pisze:
pn lip 09, 2018 2:12 pm
int timeout = 120; is how long the config portal is open if there is no connection.
after 120 seconds the AP closes
...i wszystko jasne... ;)
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2277
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

pn lip 09, 2018 2:37 pm

andras pisze:
pn lip 09, 2018 2:21 pm
Witam
Próbuję wgrać ten kod od node v1.0 i mam taki błąd :
exit status 1
'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
spróbuj z tą biblioteką https://redirect.viglink.com/?format=go ... 5.13.2.zip
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
Awatar użytkownika
wojtas567
Posty: 2014
Rejestracja: ndz kwie 03, 2016 7:16 pm
Lokalizacja: Olsztyn

pn lip 09, 2018 3:49 pm

elmaya pisze:
pn lip 09, 2018 2:12 pm
int timeout = 120; is how long the config portal is open if there is no connection.
after 120 seconds the AP closes
To dotyczy czasu po jakim ESP wyjdzie z trybu konfiguracji ale niestety nie wyłącza AP.
No i nadal przydałoby się wejście w ten konfig. po przytrzymaniu sw. przez 10s.
Pozdrawiam
Wojtek
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2277
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

pn lip 09, 2018 4:15 pm

Wyłącza - po 120s od zakończenia konfiguracji - sprawdziłem
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
elmaya
Posty: 1195
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

pn lip 09, 2018 6:01 pm

config 10 second delay

Kod: Zaznacz cały

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;

#define TRIGGER_PIN D3
int timeout      = 120; // seconds to run for
int config_button_state = HIGH;        
int last_config_button_state = HIGH;      
unsigned long time_last_Cambio_boton_C_W = 0;  
long config_delay = 10000;        // 10000 = 10 second delay

Kod: Zaznacz cały

void loop() {

  // is configuration portal requested?
 int read_config_button = digitalRead(TRIGGER_PIN);{  
  if (read_config_button != last_config_button_state) {    
   
   time_last_Cambio_boton_C_W = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_Cambio_boton_C_W) > config_delay) {
   
   if (read_config_button != config_button_state) {   
    config_button_state = read_config_button;   
    if (config_button_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback ();
    }
   }
  }
  last_config_button_state = read_config_button;      
  }
 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
cino111
Posty: 712
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:00 pm

pn lip 09, 2018 8:47 pm

slawek pisze:
pn lip 09, 2018 12:49 pm
Ja też mam NodeMcu 1.0, a biblioteka poszła ta http://downloads.arduino.cc/libraries/g ... 5.13.2.zip w starszej wersji, bo z nową (bodajże 6.02 BETA) miałem to samo
Faktycznie pomogło, tylko trzeba ręcznie usunąć poprzednią bibliotekę. Dzięki @Slawek bo sam bym chyba nie wpadł żeby zainstalować starszą wersję :roll:
ODPOWIEDZ

Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”