Supla Pushover x4 cd

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
piomar2
Posty: 268
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

czw lut 27, 2020 8:55 pm

byniom pisze:
czw lut 27, 2020 8:22 pm
piomar2 a możesz napisać kod który by działał odwrotnie ? czyli jak temperatura na DS spadnie poniżej zadanej ?
Proszę potestować (bin w zał)

Kod: Zaznacz cały

//wifi Dir_DS
//Ustawienie 192.168.4.1
//link wejściowy z dowolnego DS-a w cloudzie
//Config - D3 20 sek
//Działa przy obniżeniu temp

#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>   //- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 ----------
#include <ArduinoJson.h>   //--https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ---
#include <Ticker.h>   //for LED status
#include "Pushover.h"
Ticker ticker;

const char* host = "svr.supla.org";
const int httpsPort = 443;

char Supla_server[41];
char D_Link_1[61];
char T_Link_2[2];
char update_username[60];
char update_password[60];

byte mac[6];
String url = "/direct/xx/xxxxxxxxx/xxx";
bool dimm = false;     
unsigned long dimm_milis ;
int C_W_state = HIGH;      
int last_C_W_state = HIGH;    
unsigned long time_last_C_W_change = 0;  
long C_W_delay = 10000;        // config delay 10 seconds ------------ opóźnienie konfiguracji 10 sekund

bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
unsigned long link_delay = 5000; 
#define onboard_led 2  //D4 
#define Config_PIN 0   //D3  // wifi config

int timeout      = 120; // seconds to run for wifi Manager
byte a1=0;
byte b1=0;
float temp1;
int temp2;

void tick() {
 int state = digitalRead(onboard_led); 
 digitalWrite(onboard_led, !state);   
}
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 41);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Linka", "Link_z_DS18B20_read", D_Link_1, 61);
 WiFiManagerParameter custom_T_Link_2("Linkb", "Temp_max", T_Link_2, 2);
 WiFiManagerParameter custom_update_username("userkey", "userkey", update_username, 60,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("apitoken", "apitoken", update_password, 60,"required");


 
 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
 wifiManager.addParameter(&custom_T_Link_2);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_password);


 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality();
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Dir_DS")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  Serial.println("connected...yeey :)");

  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue());
  strcpy(T_Link_2, custom_T_Link_2.getValue());
  strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
  strcpy(update_password, custom_update_password.getValue()); 
}
ICACHE_RAM_ATTR void no_dimm(){
      dimm_milis = millis() + 30000 ;
        dimm = false; 
}
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------

 Serial.begin(115200);

 pinMode(Config_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(onboard_led, OUTPUT);

 if (WiFi.SSID()==""){  
  initialConfig = true;
 }

 Serial.println("mounting FS..."); 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    Serial.println(jsonBuffer.size());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");
     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
      strcpy(T_Link_2, json["T_Link_2"]);
      strcpy(update_username, json["userkey"]);
     strcpy(update_password, json["apitoken"]);
      
      host = Supla_server;
       url = D_Link_1;
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 } 

 WiFi.mode(WIFI_STA);
 dimm_milis = millis() + 30000 ;
 attachInterrupt(Config_PIN, no_dimm, FALLING); 
}

void loop() { 

  if (initialConfig){ondemandwifiCallback();initialConfig = false;}

  int C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{  
  if (C_W_read != last_C_W_state) {      
   time_last_C_W_change = millis();  
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    Serial.println("Triger sate changed");
    C_W_state = C_W_read;    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
  }

 if (millis() > dimm_milis){ 
  if (dimm == false){
  
  dimm = true ;   
  }  
  dimm_milis = millis() + 30000 ;
   } 
    
  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (millis() > link_delay)){
   direct_Link();
    link_delay = link_delay + 5000;
    if (a1==1 && b1==1){
    Serial.println ("Wysylam powiadomienie"); 
 Pushover po = Pushover(update_password,update_username); 
 po.setDevice("Device");
 po.setMessage("TEMP spadla ponizej ustawionej");
 po.setSound("mechanical");
 po.send();
  b1=0;
    }
  }
 
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["D_Link_1"] = D_Link_1;
  json["T_Link_2"] = T_Link_2;
  json["userkey"] = update_username;
  json["apitoken"] = update_password;
  
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  
  shouldSaveConfig = false;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  ESP.restart();
   delay(5000); 
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   WiFi_up();
 }
}

void WiFi_up() {
 WiFi.begin(); 
 
 for (int x = 20; x > 0; x--) 
 {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
  {
   break;              
  }
  else                 
  {
   Serial.print(".");        
   delay(500);           
  }
 }
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  
  Serial.println("");
  Serial.println("Connected");
  Serial.println("Adres IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" / ");
  Serial.print(WiFi.subnetMask());
  Serial.print(" / ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("(RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");  
 }
 else  
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("connection failed");
   
 }
}
void direct_Link() {
 WiFiClientSecure client;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(host);
 if (!client.connect(host, httpsPort)) {
  Serial.println("connection failed ----------------------");
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
  String line = client.readStringUntil('\n');
 if (line.indexOf("true") >0) {
  yield();
 Serial.println("reply was: ");Serial.println("=========="); 
 
 Serial.println(line);

 Serial.println("==========");Serial.println("closing connection");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
 JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line);

 temp1 = root["temperature"]; 
  temp2 = atoi(T_Link_2); 


 //--------------T------------------
 Serial.println (temp1);
Serial.println (temp2);
    if (temp1>temp2){
  a1=0;
  }
 if (temp1<=temp2 && a1==0){ 
  Serial.println ("Ponizej TEMP 2"); 
  a1=1;
  b1=1;
  }
 

 } else {Serial.println("failed --------------------");
 } 
}
Załączniki
Zdal_czyt_DS18B20_2.ino.d1_mini.zip
(291.86 KiB) Pobrany 9 razy
piomar2
Posty: 268
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

sob lut 29, 2020 1:12 pm

Witajcie!
Rozwijam temat woltomierza viewtopic.php?f=6&t=5210&p=47912&hilit= ... erz#p47912 , którego używam od długiego czasu do pomiaru napięcia akumulatorów w domu (awaryjne zasilanie). Wczoraj zdarzyło się znaczne przekroczenie napięcia ładowania z automatycznej ładowarki (uszkodzenie!?) dlatego połączyłem powiadomienia Pushover o "za niskim i za wysokim napięciem". Program z wemosem daje 2 powiadomienia.

1: Jeżeli napięcie na aku wzrośnie ponad wartość ustawioną w configu (format xx.xx) układ daje powiadomienie 1 raz - ponowne daje dopiero jeśli napięcie zmaleje i ponownie wzrośnie.
2: Jeżeli napięcie na aku zmaleje poniżej ustawionej w configu. Też daje 1 powiadomienie (jeżeli napięcie wzrośnie to da następne)

Program działa (jak poprzednie z odczytem temperatury) czytając link bezpośredni, który musimy utworzyć w woltomierzu w cloudzie .

Jak ktoś chce się pobawić to zachęcam. Uwagi mile widziane. :)

W zał bin

Kod: Zaznacz cały

//wifi Dir_DS
//Ustawienie 192.168.4.1
//link wejściowy z dowolnego DS-a w cloudzie
//Config - D3 20 sek
//Powiadomienie o za niskiej i za wysokiej wartości napięcia


#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>   //- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 ----------
#include <ArduinoJson.h>   //--https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ---
#include <Ticker.h>   //for LED status
#include "Pushover.h"
Ticker ticker;

const char* host = "svr.supla.org";
const int httpsPort = 443;

char Supla_server[41];
char D_Link_1[61];
char T_Link_2[5];
char T_Link_3[5];
char update_username[60];
char update_password[60];

byte mac[6];
String url = "/direct/xx/xxxxxxxxx/xxx";
bool dimm = false;     
unsigned long dimm_milis ;
int C_W_state = HIGH;      
int last_C_W_state = HIGH;    
unsigned long time_last_C_W_change = 0;  
long C_W_delay = 10000;        // config delay 10 seconds ------------ opóźnienie konfiguracji 10 sekund

bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
unsigned long link_delay = 5000; 
#define onboard_led 2  //D4 
#define Config_PIN 0   //D3  // wifi config

int timeout      = 120; // seconds to run for wifi Manager
byte a1=0;
byte b1=0;
byte a2=0;
byte b2=0;
float temp1;
float temp2;
float temp3;// = 12.20;

void tick() {
 int state = digitalRead(onboard_led); 
 digitalWrite(onboard_led, !state);   
}
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 41);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Linka", "Link_z_DS18B20_read", D_Link_1, 61);
 WiFiManagerParameter custom_T_Link_2("Linkb", "VOLTY_max", T_Link_2, 5);
 WiFiManagerParameter custom_T_Link_3("Linkc", "VOLTY_min", T_Link_3, 5);
 WiFiManagerParameter custom_update_username("userkey", "userkey", update_username, 60,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("apitoken", "apitoken", update_password, 60,"required");


 
 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
 wifiManager.addParameter(&custom_T_Link_2);
 wifiManager.addParameter(&custom_T_Link_3);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_password);


 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality();
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Dir_VOLTY")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   ESP.restart();
   delay(5000);
  }
  Serial.println("connected...yeey :)");

  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue());
  strcpy(T_Link_2, custom_T_Link_2.getValue());
  strcpy(T_Link_3, custom_T_Link_3.getValue());
  strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
  strcpy(update_password, custom_update_password.getValue()); 
}
ICACHE_RAM_ATTR void no_dimm(){
      dimm_milis = millis() + 30000 ;
        dimm = false; 
}
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------

 Serial.begin(115200);

 pinMode(Config_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(onboard_led, OUTPUT);

 if (WiFi.SSID()==""){  
  initialConfig = true;
 }

 Serial.println("mounting FS..."); 
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    Serial.println(jsonBuffer.size());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");
     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
      strcpy(T_Link_2, json["T_Link_2"]);
      strcpy(T_Link_3, json["T_Link_3"]);
      strcpy(update_username, json["userkey"]);
     strcpy(update_password, json["apitoken"]);
      
      host = Supla_server;
       url = D_Link_1;
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");     
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 } 

 WiFi.mode(WIFI_STA);
 dimm_milis = millis() + 30000 ;
 attachInterrupt(Config_PIN, no_dimm, FALLING); 
}

void loop() { 

  if (initialConfig){ondemandwifiCallback();initialConfig = false;}

  int C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{  
  if (C_W_read != last_C_W_state) {      
   time_last_C_W_change = millis();  
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    Serial.println("Triger sate changed");
    C_W_state = C_W_read;    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
  }

 if (millis() > dimm_milis){ 
  if (dimm == false){
  
  dimm = true ;   
  }  
  dimm_milis = millis() + 30000 ;
   } 
    
  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (millis() > link_delay)){
   direct_Link();
    link_delay = link_delay + 5000;
 //-----------------------------------------------   
    if (a1==1 && b1==1){
    Serial.println ("Wysylam powiadomienie"); 
 Pushover po = Pushover(update_password,update_username); 
 po.setDevice("Device");
 po.setMessage("Za wysokie VOLTY");
 po.setSound("updown");
 po.send();
  b1=0;
    }
 //-----------------------------------------------   
  if (a2==1 && b2==1){
    Serial.println ("Wysylam powiadomienie"); 
 Pushover po = Pushover(update_password,update_username); 
 po.setDevice("Device");
 po.setMessage("Za niskie VOLTY");
 po.setSound("mechanical");
 po.send();
  b2=0;
    }


 //-----------------------------------------------   
  }
  if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["D_Link_1"] = D_Link_1;
  json["T_Link_2"] = T_Link_2;
  json["T_Link_3"] = T_Link_3;
  json["userkey"] = update_username;
  json["apitoken"] = update_password;
  
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  
  shouldSaveConfig = false;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ticker.detach();
  digitalWrite(onboard_led, HIGH);
  ESP.restart();
   delay(5000); 
 }
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   WiFi_up();
 }
}

void WiFi_up() {
 WiFi.begin(); 
 
 for (int x = 20; x > 0; x--) 
 {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) 
  {
   break;              
  }
  else                 
  {
   Serial.print(".");        
   delay(500);           
  }
 }
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
 {
  
  Serial.println("");
  Serial.println("Connected");
  Serial.println("Adres IP: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.print(" / ");
  Serial.print(WiFi.subnetMask());
  Serial.print(" / ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("(RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");  
 }
 else  
 {
  Serial.println("");
  Serial.println("connection failed");
   
 }
}
void direct_Link() {
 WiFiClientSecure client;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(host);
 if (!client.connect(host, httpsPort)) {
  Serial.println("connection failed ----------------------");
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
  String line = client.readStringUntil('\n');
 if (line.indexOf("true") >0) {
  yield();
 Serial.println("reply was: ");Serial.println("=========="); 
 
 Serial.println(line);

 Serial.println("==========");Serial.println("closing connection");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
 JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line);

 temp1 = root["temperature"]; 
 temp2 = atof(T_Link_2); 
 temp3 = atof(T_Link_3);

Serial.println (temp1);
Serial.println (temp2);
Serial.println (temp3);
digitalWrite(onboard_led, HIGH);

 //-------------->>> VOLTY----------------
    if (temp1<temp2){
  a1=0;
  }
 if (temp1>=temp2 && a1==0){ 
  Serial.print ("Przek Napięcia: "); 
  Serial.println (temp2);
  a1=1;
  b1=1;
  }
//--------------<<< VOLTY----------------
   if (temp1>temp3){
  a2=0;
  }
 if (temp1<=temp3 && a2==0){ 
  Serial.println ("Niskie Napięcie"); 
  a2=1;
  b2=1;
  }
 
 } else {Serial.println("failed --------------------");
 } 
}
Załączniki
Zdal_czyt_VOLTY_1.ino.d1_mini.zip
(292.19 KiB) Pobrany 11 razy
Awatar użytkownika
Zibi
Posty: 197
Rejestracja: śr lip 31, 2019 9:20 am
Lokalizacja: Białogard

sob lut 29, 2020 7:06 pm

Kolejne bardzo ciekawe powiadomienie. Super. Jutro przetestuję.
piomar2
Posty: 268
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

śr mar 04, 2020 9:17 am

Witajcie!

Na zapotrzebowanie kolegi @Grunger "skleciłem" programik, który mierzy temperaturę za pomocą DS18B20 i podaję ją w cloudzie...
:lol: :lol: :lol: ...
ale oprócz tego ma możliwość ustawienia temperatury minimalnej i maksymalnej przy przekroczeniu których, wysyła dwa powiadomienia Pushover (przy <min i przy >max).Program przetestowałem od min -8 stopni do max 95 stopni. Myślę, że może się komuś przydać np. do dozoru pieca...
Nagrywamy 32Mbit, wifi - "Push_temp", config D3 - 20sek.(192.168.4.1)
Bin w załączniku.
-----
Push_DS_2.png
Push_DS_2.png (64.18 KiB) Przejrzano 298 razy

Kod: Zaznacz cały

//Ustawienie 192.168.4.1
//Config - D3 20 sek
//Powiadomienie min i max temperatury
//wemos D1 mini
//menadżer płytek 2.4.2
//DS18B20 na D4 - 2

/* pushover
bike
bugle
cashregister
classical
cosmic
falling
gamelan
incoming
intermission
magic
mechanical
pianobar
siren
spacealarm
tugboat
alien
climb
persistent
echo
updown
none 
*/ 

#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <math.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h> //-- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 --
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESPEFC.h> // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
#include "Pushover.h"
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}

byte a1=0;
byte a2=0;

byte b1=0;
byte b2=0;

float temp0;
int temp1;
int temp2;

OneWire oneWire(2);// DS18B20
DallasTemperature sensors(&oneWire);

double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {

  double t = -275;
   if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
   {
    sensors.requestTemperatures();
   t = sensors.getTempCByIndex(0);
   temp0 = t;
   };

   return t; 
}

#define config_pin 0  // D3 wifi config
#define status_led 2  // D4 status Led 
bool pr_wifi = true;
bool start = true;      
int s;       
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
int C_W_state = HIGH; 
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0; 
long C_W_delay = 10000; // config delay 10 seconds - opóźnienie konfiguracji 10 sekund
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* shost = ".org";
const char* update_path = "/";
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];

char T_Link_1[2];
char T_Link_2[2];
char Supla_name[51];
char update_username[60];
char update_password[60];
byte mac[6];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout = 180; 

void saveConfigCallback () { //callback notifying us of the need to save config
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 digitalWrite(status_led, LOW);
 httpServer.stop();
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
 WiFiManagerParameter custom_T_Link_1("Linka", "Temp_min", T_Link_1, 2);
 WiFiManagerParameter custom_T_Link_2("Linkb", "Temp_max", T_Link_2, 2);
 WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_username("userkey", "userkey", update_username, 60,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("apitoken", "apitoken", update_password, 60,"required");

 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
 wifiManager.addParameter(&custom_T_Link_1);
 wifiManager.addParameter(&custom_T_Link_2);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_password);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3E;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
 wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
 wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Push_temp")) {
   Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
  } else {
   
   Serial.println("connected...yeey :)"); //if you get here you have connected to the WiFi
  }
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  strcpy(T_Link_1, custom_T_Link_1.getValue());
  strcpy(T_Link_2, custom_T_Link_2.getValue());
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
  strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
  
 WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
}

void status_func(int status, const char *msg) {    
 s=status;                       
}
void setup() { //------- Setup ----------------

 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);
 delay(200);
 pinMode(status_led,OUTPUT);
 sensors.begin();
 sensors.setResolution(10);//rozdzielczość DS-a
  
 EEPROM.write(1,1);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  initialConfig = true;
 } 
 
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.

  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
// ************************************************************
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
     strcpy(T_Link_1, json["T_Link_1"]);
     strcpy(T_Link_2, json["T_Link_2"]);
     strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);     
     strcpy(update_username, json["userkey"]);
     strcpy(update_password, json["apitoken"]);
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     initialConfig = true;
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 wifi_station_set_hostname(Supla_name); 

 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func); 
 SuplaDevice.setName(Supla_name);

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password              
digitalWrite(status_led, HIGH);

}
//----------------------------------------------------------------
void loop() 
{
 temp1 = atoi(T_Link_1);
 temp2 = atoi(T_Link_2); 
 Serial.println(temp0);
 Serial.println(temp1);
 Serial.println(temp2);
 Serial.println(" ");
 
//--------------<<< ----------------
    if (temp0>temp1){
  a1=0;
  }
 if (temp0<=temp1 && a1==0){ 
  a1=1;
  b1=1;
  }
 //-------------->>> ---------------
    if (temp0<temp2){
  a2=0;
  }
 if (temp0>=temp2 && a2==0){ 
  a2=1;
  b2=1;
  }
  //----------------------------------------------- 
  if (a1==1 && b1==1){
    Serial.println ("temp < min"); 
    b1=0;
 Pushover po = Pushover(update_password,update_username); 
 po.setDevice("Device");
 po.setMessage("temp < min");
 po.setSound("alien");
 po.send();
  }
  
  if (a2==1 && b2==1){
    Serial.println ("temp > max");
    b2=0; 
 Pushover po = Pushover(update_password,update_username); 
 po.setDevice("Device");
 po.setMessage("temp > max");
 po.setSound("bike");
 po.send(); 
   }
 
 //----------------------------------- 
 if (initialConfig){
  ondemandwifiCallback () ;
 }
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;
  json["T_Link_1"] = T_Link_1;
  json["T_Link_2"] = T_Link_2;
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  json["userkey"] = update_username;
  json["apitoken"] = update_password;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  initialConfig = false; 
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ESP.restart();
  delay(5000); 
 }
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  WiFi_up();
 }
 
  int C_W_read = digitalRead(config_pin);{ 
  if (C_W_read != last_C_W_state) {      
   time_last_C_W_change = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    Serial.println("Triger sate changed");
    C_W_state = C_W_read;    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
  }
  
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
  SuplaDevice.iterate();   
  if (pr_wifi == true){
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("gatewayIP: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
   long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm"); 
   pr_wifi = false;    
   httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
   httpServer.begin();
   delay(50);
  }
  if (pr_wifi == false){
   httpServer.handleClient(); 
   yield();
  
  }
  }
  }

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };  
    return -1;
  };  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;     
     return cb;
}

void WiFi_up(){ // conect to wifi
 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin();
 delay(500);
 pr_wifi = true;
 Serial.println("CONNECTING WIFI"); 
 wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
 }
}
Załączniki
Push_DS_min_max.ino.d1_mini.zip
(309.23 KiB) Pobrany 11 razy
emg
Posty: 29
Rejestracja: sob sty 04, 2020 2:56 pm
Lokalizacja: Wrocław
Kontaktowanie:

śr mar 04, 2020 1:57 pm

piomar2 pisze:
sob lut 15, 2020 10:13 am
Dla Gucio2607 i emg i ...komu to się przyda dołożyłem przekaźnik, który jest wyzwalany jednym z 4 powiadomień. Może to być syrenka itp. Przekaźnik załączony jest do momentu, kiedy wyłączymy układ przyciskiem na D5 lub w cloudzie. Pamiętajmy, że push wróci do czuwania po ponownym uaktywnieniu. (syrenkę podłączajcie po skonfigurowaniu :lol: )
Zastosowałem taki moduł przekaźnika i tak jest podłączony do wemosa (napięcie na RX nie przekracza 3v3).

Testujcie...


Pu.jpg
A może opcja na 30s/60s albo jakiś wybór czasu? Ja bym chciał dołączyć to do dzwonka, żeby przyszło powiadomienie i dodatkowo np. zapaliło mi wieczorem latarnie przed chatą i zgasiło za jakiś czas. Ciągłe świecenie aż do resetu odpada w tym przypadku :D
piomar2
Posty: 268
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

śr mar 04, 2020 2:37 pm

Czyli potrzebujesz programik, który po naciśnięciu przycisku dzwonka wyśle 1 powiadomienie oraz załączy przekaźnik. Przekaźnik w cloudzie ustawisz jako "Automat schodowy" a tam ustawisz już sobie czas. Czy o to Tobie chodzi?
emg
Posty: 29
Rejestracja: sob sty 04, 2020 2:56 pm
Lokalizacja: Wrocław
Kontaktowanie:

śr mar 04, 2020 5:06 pm

Dokladnie tak. Jeden przycisk dzwonkowy obsłuży mi przez tranzystory, abo przekaźnik, standardowy dzwonek i wemosa więc przydalaby się taka mozliwosc.
piomar2
Posty: 268
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

śr mar 04, 2020 7:41 pm

emg pisze:
śr mar 04, 2020 5:06 pm
Dokladnie tak. Jeden przycisk dzwonkowy obsłuży mi przez tranzystory, abo przekaźnik, standardowy dzwonek i wemosa więc przydalaby się taka mozliwosc.
Mam dla Ciebie program. Trochę przewrotnie skonstruowany...
Na priva.
piomar2
Posty: 268
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

czw mar 05, 2020 1:31 pm

Witajcie !

Na zapotrzebowanie @emg prosty programik do dzwonka przy drzwiach wejściowych.
Program działa następująco: po naciśnięciu przycisku D2 do masy wemos wysyła powiadomienie Pushover na telefon oraz uruchamia przekaźnik (poziom wysoki na D5). Czas trwania działania przekaźnika (oświetlenie przed wejściem?) ustalamy w cloudzie, gdzie moduł ma 1 urządzenie ustawione jako "Automat schodowy" i tam ustawiamy czas.

Sposób konfiguracji jest nietypowy dlatego opiszę w pkt.:

- czyścimy wemosa,
- wgrywamy przy ustawieniach DOUT i 32Mbit lub kompilujemy źródło i wgrywamy przez arduino,
- resetujemy wemosa i podłączamy się do wifi "Dzwonek",
- wypełniamy tabelkę configu za wyjątkiem pola Link ,
- zapisujemy i czekamy aż komp wróci sam do swojego wifi,
- logujemy się do clouda i po włączeniu rejestracji czekamy aż pojawi się nowy "magiczny" zielony klocuszek a w środku 1 urządzenie
(przekaźnik), które ustawiamy jako "Automat schodowy" nap. na 30 sek.
- kolejnym krokiem jest stworzenie do tego "Automatu schodowego" linku bezpośredniego z opcją "włącz" i zapisujemy go na boku - kartce
(potrzebny kawałek /direct/xxx/xxxxxxxxxxxx/turn-on)
- następnie zwierając na 15 sek D3 do masy wchodzimy ponownie do configu i dopisujemy jeszcze raz swoje wifi, hasło do niego oraz Link (zapisany boku - kartce).
- zapisujemy i czekamy aż komp wróci sam do swojego wifi,

I to FINAŁ. Możemy cieszyć się nowym gadżetem.

Kod: Zaznacz cały

//wemos D1 mini
//D3 - konfiguracja 5 sek
//D2 - przycisk wyzwalania do masy
//D5 - przekaźnik aktywny - stan wysoki


#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <math.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h> //-- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 --
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESPEFC.h> // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
#include "Pushover.h"
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}

#define config_pin 0  //  wifi config
#define status_led 3  // D4 status Led 

bool pr_wifi = true;
bool start = true;      
int s;       
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
int C_W_state = HIGH; 
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0; 
long C_W_delay = 5000; 
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* shost = ".org";
const char* update_path = "/";
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char D_Link_1[61];

char Supla_name[51];
char update_username[60];
char update_password[60];
byte mac[6];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout = 180;     // seconds to run the wifi config

void saveConfigCallback () { //callback notifying us of the need to save config
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 digitalWrite(status_led, LOW);
 httpServer.stop();
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Linka", "Link", D_Link_1, 61);
 
 WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_username("userkey", "userkey", update_username, 60,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("apitoken", "apitoken", update_password, 60,"required");

 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_password);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3E;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
 wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
 wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Dzwonek")) {
   Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
  } else {
   
   Serial.println("connected...yeey :)"); //if you get here you have connected to the WiFi
  }
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue());
  
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
  strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
  
 WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
}
     

void status_func(int status, const char *msg) {   //  ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                     //  -- to check if we are registered and ready before restore from memory
}
void setup() { //------- Setup ----------------

 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);
 delay(200);
 // pinMode(status_led,OUTPUT);
 //pinMode(3,OUTPUT);
 
 //**************************************
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);//"updown"
   
 //**************************************
 EEPROM.write(1,1);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  initialConfig = true;
 } 
 
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.

  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
     
 SuplaDevice.addRelay(14, LOW); // HIGH == LOW, and LOW == HIGH 
 
  if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
     strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
     
     strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);     
     strcpy(update_username, json["userkey"]);
     strcpy(update_password, json["apitoken"]);
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     initialConfig = true;
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 wifi_station_set_hostname(Supla_name); 

 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func); 
 SuplaDevice.setName(Supla_name);

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password              

}
//----------------------------------------------------------------
void loop() 
{
 
 if (digitalRead(4)==LOW){ 
  direct_Link(1);// Link
 Pushover po = Pushover(update_password,update_username); 
 po.setDevice("Device");
 po.setMessage("DZWONEK !!!");
 po.setSound("updown");
 po.send();
     }
 
 if (initialConfig){
  ondemandwifiCallback () ;
 }
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;
  json["D_Link_1"] = D_Link_1;
  
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  json["userkey"] = update_username;
  json["apitoken"] = update_password;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  initialConfig = false; 
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ESP.restart();
  delay(5000); 
 }
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  WiFi_up();
 }
 
 int C_W_read = digitalRead(config_pin);{ 
  if (C_W_read != last_C_W_state) {      
   time_last_C_W_change = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    Serial.println("Triger sate changed");
    C_W_state = C_W_read;    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
  }
  
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
  SuplaDevice.iterate();   
  if (pr_wifi == true){
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("gatewayIP: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
   long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm"); 
   pr_wifi = false;    
   httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
   httpServer.begin();
   delay(50);
  }
  if (pr_wifi == false){
   httpServer.handleClient(); 
   yield();
  
  }
  }
  }

//*****************KONIEC**********************************

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };  
    return -1;
  };  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = NULL;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;     
     return cb;
}

void WiFi_up(){ // conect to wifi
 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin();
 delay(500);
 pr_wifi = true;
 Serial.println("CONNECTING WIFI"); 
 wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
 }
}
void direct_Link(int link_num) {
    shost = Supla_server;
    String url = "";
    
      if (link_num == 1){ url = D_Link_1;}
  
   else{return;}
   
 WiFiClientSecure dclient;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(shost);
 if (!dclient.connect(shost, 443)) {
  Serial.println("connection failed ----------");
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 dclient.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + shost + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (dclient.connected()) {
  String line = dclient.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
 String line = dclient.readStringUntil('}');
 line = line + "}";
 if (line.indexOf("true") >0) {
 Serial.println("reply was:");Serial.println("==="); 
 Serial.println(line);
 Serial.println("===");Serial.println("closing connection");
    
 } else {Serial.println("failed -----------");
   
 } 
}
Załączniki
Push_1_dzwonek.ino.d1_mini.zip
(306.74 KiB) Pobrany 11 razy
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 911
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontaktowanie:

czw mar 05, 2020 4:44 pm

Ja bym dodał do tego obsługę drugiego przekaźnika załączającego fizyczny dzwonek :D
Pozdrawiam
Robert Błaszczak

Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
ODPOWIEDZ