ESP32 Mini + 2.8 TFT Touch Ili9341 Linki bezpośrednie.

Adamo28
Posts: 160
Joined: Sun Nov 08, 2020 2:54 pm

Post

Swego czasu była partia Wemos D1 mini które miały podobne przypadłości, pomagał kondensator 470uF pomiędzy Gnd a 3.3V i działały dalej, ciężko powiedzieć czy regulator 3.3V niedomagał czy może esp pobierało więcej mA
BlueInsi
Posts: 20
Joined: Wed Dec 13, 2023 1:08 pm

Post

nowtech wrote: Thu May 09, 2024 8:10 pm Hejka, fajny projekt ale mam tez jeden problem, mianowicie program który wgrałem na esp32 dziala , wyswietla na wyswietlaczu tekst tylko po : nie wyswietla temperatury, w monitorze szeregowym normalnie odczytuje tylko na wyswietlaczu sie nie wyswietla temperatura
Hej, dzięki, u mnie też właśnie tak jest i nie wiem gdzie jeszcze mam problem... A dziś dopiero mam chwile by usiąść do tego :lol: jak coś wymyślę to wrzucę tu :)
BlueInsi
Posts: 20
Joined: Wed Dec 13, 2023 1:08 pm

Post

BlueInsi wrote: Wed May 15, 2024 6:50 pm
nowtech wrote: Thu May 09, 2024 8:10 pm Hejka, fajny projekt ale mam tez jeden problem, mianowicie program który wgrałem na esp32 dziala , wyswietla na wyswietlaczu tekst tylko po : nie wyswietla temperatury, w monitorze szeregowym normalnie odczytuje tylko na wyswietlaczu sie nie wyswietla temperatura
Hej, dzięki, u mnie też właśnie tak jest i nie wiem gdzie jeszcze mam problem... A dziś dopiero mam chwile by usiąść do tego :lol: jak coś wymyślę to wrzucę tu :)

Code: Select all

#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <TFT_eSPI.h>

#define TFT_WIDTH 240
#define TFT_HEIGHT 320

const char* ssid = "xxxx"; // Nazwa WiFi
const char* password = "xxxx"; // Hasło WiFi

const char* host1 = "svrxxxxx.supla.org";
const int httpsPort = 443;

const String url = "/direct/xxxx/read?format=json"; // Dodaj parametr format=json

#define LED_PIN 33

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

void setup() {
 Serial.begin(115200); // Ustawienie prędkości portu szeregowego
 tft.begin();
 tft.setRotation(1);
 tft.fillScreen(TFT_WHITE);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);
 Serial.print("Connecting to WiFi ..");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print('.');
  delay(1000);
 }
 Serial.println("\nConnected to WiFi");
}

void loop() {
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  WiFiClientSecure client;
  client.setInsecure(); // Zaufanie do dowolnego certyfikatu SSL (tylko do celów testowych)

  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(host1);

  if (!client.connect(host1, httpsPort)) {
   Serial.println("Connection failed!");
   delay(1000);
   return;
  }

  // Tworzymy żądanie HTTP GET z dodanym nagłówkiem Accept: application/json
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host1 + "\r\n" +
         "Accept: application/json\r\n" + // Dodaj nagłówek Accept: application/json
         "Connection: close\r\n\r\n");

  // Oczekujemy na odpowiedź z serwera
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.connected() && millis() - timeout < 5000) {
   if (client.available()) {
    String line = client.readStringUntil('\n');
    Serial.println(line); // Wyświetl linię odpowiedzi HTTP w monitorze szeregowym
    if (line == "\r") {
     break;
    }
   }
  }

  // Odczytujemy pozostałą część odpowiedzi (payload)
  String payload;
  while (client.available()) {
   payload += client.readString();
  }

  client.stop();

  Serial.println("Received payload:");
  Serial.println(payload);

  const size_t capacity = 2000; // Zwiększono rozmiar bufora
  DynamicJsonDocument doc(capacity);

  // Parsujemy tylko część JSON z odpowiedzi
  int jsonStartIndex = payload.indexOf('{');
  if (jsonStartIndex != -1) {
   String jsonString = payload.substring(jsonStartIndex);
   Serial.println("Extracted JSON:");
   Serial.println(jsonString); // Debug: Wyświetl wyodrębniony JSON

   DeserializationError error = deserializeJson(doc, jsonString);

   if (error) {
    Serial.print("deserializeJson() failed: ");
    Serial.println(error.c_str());
    return;
   }

   // Pokaż całą strukturę JSON
   serializeJsonPretty(doc, Serial);
   Serial.println();

   // Pobrane dane z JSON - spróbujmy znaleźć odpowiedni klucz
   float temperature = doc["temperature"];
   Serial.print("Temperature found: ");
   Serial.println(temperature);

   digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

   tft.fillScreen(TFT_WHITE);
   tft.setCursor(0, 0);
   tft.setTextSize(2);
   tft.setTextColor(TFT_BLACK);
   tft.println("Supla Data:");
   tft.println("-----------------");
   tft.print("Temperature 1: ");
   tft.println(temperature);

   delay(500);

   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  } else {
   Serial.println("JSON not found in the payload");
  }
 } else {
  Serial.println("WiFi Disconnected");
  delay(1000);
 }
}
Pietras81
Posts: 1863
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko

Post

BlueInsi wrote: Wed May 15, 2024 7:51 pm
BlueInsi wrote: Wed May 15, 2024 6:50 pm
nowtech wrote: Thu May 09, 2024 8:10 pm Hejka, fajny projekt ale mam tez jeden problem, mianowicie program który wgrałem na esp32 dziala , wyswietla na wyswietlaczu tekst tylko po : nie wyswietla temperatury, w monitorze szeregowym normalnie odczytuje tylko na wyswietlaczu sie nie wyswietla temperatura
Hej, dzięki, u mnie też właśnie tak jest i nie wiem gdzie jeszcze mam problem... A dziś dopiero mam chwile by usiąść do tego :lol: jak coś wymyślę to wrzucę tu :)

Code: Select all

#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <TFT_eSPI.h>

#define TFT_WIDTH 240
#define TFT_HEIGHT 320

const char* ssid = "xxxx"; // Nazwa WiFi
const char* password = "xxxx"; // Hasło WiFi

const char* host1 = "svrxxxxx.supla.org";
const int httpsPort = 443;

const String url = "/direct/xxxx/read?format=json"; // Dodaj parametr format=json

#define LED_PIN 33

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

void setup() {
 Serial.begin(115200); // Ustawienie prędkości portu szeregowego
 tft.begin();
 tft.setRotation(1);
 tft.fillScreen(TFT_WHITE);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);
 Serial.print("Connecting to WiFi ..");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print('.');
  delay(1000);
 }
 Serial.println("\nConnected to WiFi");
}

void loop() {
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  WiFiClientSecure client;
  client.setInsecure(); // Zaufanie do dowolnego certyfikatu SSL (tylko do celów testowych)

  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(host1);

  if (!client.connect(host1, httpsPort)) {
   Serial.println("Connection failed!");
   delay(1000);
   return;
  }

  // Tworzymy żądanie HTTP GET z dodanym nagłówkiem Accept: application/json
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host1 + "\r\n" +
         "Accept: application/json\r\n" + // Dodaj nagłówek Accept: application/json
         "Connection: close\r\n\r\n");

  // Oczekujemy na odpowiedź z serwera
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.connected() && millis() - timeout < 5000) {
   if (client.available()) {
    String line = client.readStringUntil('\n');
    Serial.println(line); // Wyświetl linię odpowiedzi HTTP w monitorze szeregowym
    if (line == "\r") {
     break;
    }
   }
  }

  // Odczytujemy pozostałą część odpowiedzi (payload)
  String payload;
  while (client.available()) {
   payload += client.readString();
  }

  client.stop();

  Serial.println("Received payload:");
  Serial.println(payload);

  const size_t capacity = 2000; // Zwiększono rozmiar bufora
  DynamicJsonDocument doc(capacity);

  // Parsujemy tylko część JSON z odpowiedzi
  int jsonStartIndex = payload.indexOf('{');
  if (jsonStartIndex != -1) {
   String jsonString = payload.substring(jsonStartIndex);
   Serial.println("Extracted JSON:");
   Serial.println(jsonString); // Debug: Wyświetl wyodrębniony JSON

   DeserializationError error = deserializeJson(doc, jsonString);

   if (error) {
    Serial.print("deserializeJson() failed: ");
    Serial.println(error.c_str());
    return;
   }

   // Pokaż całą strukturę JSON
   serializeJsonPretty(doc, Serial);
   Serial.println();

   // Pobrane dane z JSON - spróbujmy znaleźć odpowiedni klucz
   float temperature = doc["temperature"];
   Serial.print("Temperature found: ");
   Serial.println(temperature);

   digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

   tft.fillScreen(TFT_WHITE);
   tft.setCursor(0, 0);
   tft.setTextSize(2);
   tft.setTextColor(TFT_BLACK);
   tft.println("Supla Data:");
   tft.println("-----------------");
   tft.print("Temperature 1: ");
   tft.println(temperature);

   delay(500);

   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  } else {
   Serial.println("JSON not found in the payload");
  }
 } else {
  Serial.println("WiFi Disconnected");
  delay(1000);
 }
}
Tak zapytam ten kod działa poprawnie ?? Chętnie też bym się pobawił takim wyświetlaczem.
https://pietras-81.aqi.eco/
BlueInsi
Posts: 20
Joined: Wed Dec 13, 2023 1:08 pm

Post

Tak zapytam ten kod działa poprawnie ?? Chętnie też bym się pobawił takim wyświetlaczem.

Obecnie pozmieniałem trochę, wyświetlam 8 wartości z linków bezpośrednim oraz przełączam ekrany na datę i godzinę, zwierając GPIO do masy...


Pobaw się na tym kodzie, tu trochę poprawek i odchudziłem go.. jak coś wymyślisz fajnego to pisz :D sam się bawię :D

Code: Select all

#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <time.h>

#define TFT_WIDTH 240
#define TFT_HEIGHT 320
#define LED_PIN 33
#define GPIO_BUTTON 27 // Pin do przycisku

const char* ssid = "Nazwa WiFi";
const char* password = "hasło do WiFi";

const char* host1 = "svrXXX.supla.org";
const int httpsPort = 443;

const String urls[] = {
 "/direct/1141/abc12345/read?format=json", //1
 "/direct/1142/abc12345/read?format=json", //2
 "/direct/1143/abc12345/read?format=json", //3
 "/direct/1144/abc12345/read?format=json", //4
 "/direct/1145/abc12345/read?format=json", //5
 "/direct/1146/abc12345/read?format=json", //6
 "/direct/1147/abc12345/read?format=json", //7 
 "/direct/1148/abc12345/read?format=json" //8
};

float values[8] = {0}; // Tablica na wartości (temperatury i ciśnienie)

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

int screen = 0; // 0 = ekrany wartości, 1 = czas i data
bool buttonPressed = false;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 tft.begin();
 tft.setRotation(1);
 tft.fillScreen(TFT_BLACK);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
 pinMode(GPIO_BUTTON, INPUT_PULLUP); // Wewnętrzny pull-up

 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);
 Serial.print("Łączenie z WiFi ..");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print('.');
  delay(1000);
 }
 Serial.println("\nPołączono z WiFi");

 configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
}

void loop() {
 // Sprawdź, czy przycisk został wciśnięty
 if (digitalRead(GPIO_BUTTON) == LOW) {
  if (!buttonPressed) {
   screen = (screen + 1) % 2; // Przełączaj między ekranami 0 i 1
   tft.fillScreen(TFT_BLACK);
   buttonPressed = true;
  }
 } else {
  buttonPressed = false;
 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  if (screen == 0) {
   for (int i = 0; i < 8; i++) {
    WiFiClientSecure client;
    client.setInsecure();

    const char* url = urls[i].c_str();

    Serial.print("Łączenie z ");
    Serial.println(host1);

    if (!client.connect(host1, httpsPort)) {
     Serial.println("Połączenie nieudane!");
     delay(1000);
     return;
    }

    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
           "Host: " + host1 + "\r\n" +
           "Accept: application/json\r\n" +
           "Connection: close\r\n\r\n");

    unsigned long timeout = millis();
    while (client.connected() && millis() - timeout < 5000) {
     if (client.available()) {
      String line = client.readStringUntil('\n');
      Serial.println(line);
      if (line == "\r") {
       break;
      }
     }
    }

    String payload;
    while (client.available()) {
     payload += client.readString();
    }

    client.stop();

    Serial.println("Otrzymano dane:");
    Serial.println(payload);

    const size_t capacity = 1024;
    DynamicJsonDocument doc(capacity);

    int jsonStartIndex = payload.indexOf('{');
    if (jsonStartIndex != -1) {
     String jsonString = payload.substring(jsonStartIndex);
     Serial.println("Wyodrębniony JSON:");
     Serial.println(jsonString);

     DeserializationError error = deserializeJson(doc, jsonString);

     if (error) {
      Serial.print("deserializeJson() nie powiodło się: ");
      Serial.println(error.c_str());
      return;
     }

     serializeJsonPretty(doc, Serial);
     Serial.println();

     // Odczytanie wartości, zależnie od indeksu
     if (i == 5) {
      values[i] = doc["pressure"];
      Serial.print("Znaleziono wartość ciśnienia: ");
     } else {
      values[i] = doc["temperature"];
      Serial.print("Znaleziono wartość temperatury: ");
     }
     Serial.println(values[i], 4); // Wypisz wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku

     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
     delay(500);
     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    } else {
     Serial.println("Nie znaleziono JSON w danych");
    }
   }

   // Wyczyść obszary, w których będą wyświetlane wartości
   tft.fillRect(0, 20, TFT_WIDTH, 160, TFT_BLACK);

   tft.setTextSize(2);
   tft.setTextColor(TFT_WHITE);

   for (int i = 0; i < 8; i++) {
    String text;
    if (i == 5) {
     text = "Cisnienie: " + String(values[i], 2) + " hPa";
     Serial.print("Wyświetlanie ciśnienia na TFT: ");
     Serial.println(text);
    } else {
     text = "Temp " + String(i + 1) + ": " + String(values[i], 2) + " C";
     Serial.print("Wyświetlanie temperatury na TFT: ");
     Serial.println(text);
    }
    int16_t textWidth = tft.textWidth(text, 2);
    int16_t x = (TFT_WIDTH - textWidth) / 2;
    int16_t y = 20 + i * 20; // Odstęp między wierszami 20 pikseli
    tft.setCursor(x, y);
    tft.println(text);
   }
  } else {
   updateDateTime();
  }
 } else {
  Serial.println("WiFi rozłączone");
  delay(1000);
 }
}

void updateDateTime() {
 time_t now = time(nullptr);
 struct tm* timeinfo = localtime(&now);

 tft.setTextSize(3);
 tft.setTextColor(TFT_WHITE);

 char timeString[12];
 strftime(timeString, sizeof(timeString), "%H:%M:%S", timeinfo);
 String timeText = "Czas: " + String(timeString);

 char dateString[11];
 strftime(dateString, sizeof(dateString), "%d-%m-%Y", timeinfo);
 String dateText = "Data: " + String(dateString);

 int16_t timeWidth = tft.textWidth(timeText, 4);
 int16_t dateWidth = tft.textWidth(dateText, 4);

 int16_t timeX = (TFT_WIDTH - timeWidth) / 2;
 int16_t dateX = (TFT_WIDTH - dateWidth) / 2;

 int16_t timeY = (TFT_HEIGHT - 48) / 2;
 int16_t dateY = timeY + 32;

 tft.fillScreen(TFT_BLACK);
 tft.setCursor(timeX, timeY);
 tft.println(timeText);
 tft.setCursor(dateX, dateY);
 tft.println(dateText);
}
Pietras81
Posts: 1863
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko

Post

BlueInsi wrote: Tue May 21, 2024 4:35 pm
Tak zapytam ten kod działa poprawnie ?? Chętnie też bym się pobawił takim wyświetlaczem.

Obecnie pozmieniałem trochę, wyświetlam 8 wartości z linków bezpośrednim oraz przełączam ekrany na datę i godzinę, zwierając GPIO do masy...


Pobaw się na tym kodzie, tu trochę poprawek i odchudziłem go.. jak coś wymyślisz fajnego to pisz :D sam się bawię :D

Code: Select all

#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <time.h>

#define TFT_WIDTH 240
#define TFT_HEIGHT 320
#define LED_PIN 33
#define GPIO_BUTTON 27 // Pin do przycisku

const char* ssid = "Nazwa WiFi";
const char* password = "hasło do WiFi";

const char* host1 = "svrXXX.supla.org";
const int httpsPort = 443;

const String urls[] = {
 "/direct/1141/abc12345/read?format=json", //1
 "/direct/1142/abc12345/read?format=json", //2
 "/direct/1143/abc12345/read?format=json", //3
 "/direct/1144/abc12345/read?format=json", //4
 "/direct/1145/abc12345/read?format=json", //5
 "/direct/1146/abc12345/read?format=json", //6
 "/direct/1147/abc12345/read?format=json", //7 
 "/direct/1148/abc12345/read?format=json" //8
};

float values[8] = {0}; // Tablica na wartości (temperatury i ciśnienie)

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

int screen = 0; // 0 = ekrany wartości, 1 = czas i data
bool buttonPressed = false;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 tft.begin();
 tft.setRotation(1);
 tft.fillScreen(TFT_BLACK);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
 pinMode(GPIO_BUTTON, INPUT_PULLUP); // Wewnętrzny pull-up

 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);
 Serial.print("Łączenie z WiFi ..");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print('.');
  delay(1000);
 }
 Serial.println("\nPołączono z WiFi");

 configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
}

void loop() {
 // Sprawdź, czy przycisk został wciśnięty
 if (digitalRead(GPIO_BUTTON) == LOW) {
  if (!buttonPressed) {
   screen = (screen + 1) % 2; // Przełączaj między ekranami 0 i 1
   tft.fillScreen(TFT_BLACK);
   buttonPressed = true;
  }
 } else {
  buttonPressed = false;
 }

 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  if (screen == 0) {
   for (int i = 0; i < 8; i++) {
    WiFiClientSecure client;
    client.setInsecure();

    const char* url = urls[i].c_str();

    Serial.print("Łączenie z ");
    Serial.println(host1);

    if (!client.connect(host1, httpsPort)) {
     Serial.println("Połączenie nieudane!");
     delay(1000);
     return;
    }

    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
           "Host: " + host1 + "\r\n" +
           "Accept: application/json\r\n" +
           "Connection: close\r\n\r\n");

    unsigned long timeout = millis();
    while (client.connected() && millis() - timeout < 5000) {
     if (client.available()) {
      String line = client.readStringUntil('\n');
      Serial.println(line);
      if (line == "\r") {
       break;
      }
     }
    }

    String payload;
    while (client.available()) {
     payload += client.readString();
    }

    client.stop();

    Serial.println("Otrzymano dane:");
    Serial.println(payload);

    const size_t capacity = 1024;
    DynamicJsonDocument doc(capacity);

    int jsonStartIndex = payload.indexOf('{');
    if (jsonStartIndex != -1) {
     String jsonString = payload.substring(jsonStartIndex);
     Serial.println("Wyodrębniony JSON:");
     Serial.println(jsonString);

     DeserializationError error = deserializeJson(doc, jsonString);

     if (error) {
      Serial.print("deserializeJson() nie powiodło się: ");
      Serial.println(error.c_str());
      return;
     }

     serializeJsonPretty(doc, Serial);
     Serial.println();

     // Odczytanie wartości, zależnie od indeksu
     if (i == 5) {
      values[i] = doc["pressure"];
      Serial.print("Znaleziono wartość ciśnienia: ");
     } else {
      values[i] = doc["temperature"];
      Serial.print("Znaleziono wartość temperatury: ");
     }
     Serial.println(values[i], 4); // Wypisz wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku

     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
     delay(500);
     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    } else {
     Serial.println("Nie znaleziono JSON w danych");
    }
   }

   // Wyczyść obszary, w których będą wyświetlane wartości
   tft.fillRect(0, 20, TFT_WIDTH, 160, TFT_BLACK);

   tft.setTextSize(2);
   tft.setTextColor(TFT_WHITE);

   for (int i = 0; i < 8; i++) {
    String text;
    if (i == 5) {
     text = "Cisnienie: " + String(values[i], 2) + " hPa";
     Serial.print("Wyświetlanie ciśnienia na TFT: ");
     Serial.println(text);
    } else {
     text = "Temp " + String(i + 1) + ": " + String(values[i], 2) + " C";
     Serial.print("Wyświetlanie temperatury na TFT: ");
     Serial.println(text);
    }
    int16_t textWidth = tft.textWidth(text, 2);
    int16_t x = (TFT_WIDTH - textWidth) / 2;
    int16_t y = 20 + i * 20; // Odstęp między wierszami 20 pikseli
    tft.setCursor(x, y);
    tft.println(text);
   }
  } else {
   updateDateTime();
  }
 } else {
  Serial.println("WiFi rozłączone");
  delay(1000);
 }
}

void updateDateTime() {
 time_t now = time(nullptr);
 struct tm* timeinfo = localtime(&now);

 tft.setTextSize(3);
 tft.setTextColor(TFT_WHITE);

 char timeString[12];
 strftime(timeString, sizeof(timeString), "%H:%M:%S", timeinfo);
 String timeText = "Czas: " + String(timeString);

 char dateString[11];
 strftime(dateString, sizeof(dateString), "%d-%m-%Y", timeinfo);
 String dateText = "Data: " + String(dateString);

 int16_t timeWidth = tft.textWidth(timeText, 4);
 int16_t dateWidth = tft.textWidth(dateText, 4);

 int16_t timeX = (TFT_WIDTH - timeWidth) / 2;
 int16_t dateX = (TFT_WIDTH - dateWidth) / 2;

 int16_t timeY = (TFT_HEIGHT - 48) / 2;
 int16_t dateY = timeY + 32;

 tft.fillScreen(TFT_BLACK);
 tft.setCursor(timeX, timeY);
 tft.println(timeText);
 tft.setCursor(dateX, dateY);
 tft.println(dateText);
}
Dzięki już zamówiłem sobie wyświetlacz a zapytam kod jest pod wemosa czy esp 32 nie ukrywam ze ja tylko potrafie wgrac dlatego zadaję durne pytania.
https://pietras-81.aqi.eco/
lukasz06
Posts: 881
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm

Post

Chyba esp32. Też będę testował, już mam 😁
BlueInsi
Posts: 20
Joined: Wed Dec 13, 2023 1:08 pm

Post

lukasz06 wrote: Wed May 22, 2024 2:24 pm Chyba esp32. Też będę testował, już mam 😁
Tak, ja to wrzucam na Esp32 Mini :)
Pietras81
Posts: 1863
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko

Post

BlueInsi wrote: Thu May 23, 2024 10:30 am
lukasz06 wrote: Wed May 22, 2024 2:24 pm Chyba esp32. Też będę testował, już mam 😁
Tak, ja to wrzucam na Esp32 Mini :)
Masz na myśli Esp mini S2 mogę poprosić jeszcze jakiś schemat jak podłączyć esp z wyświetlaczem ??
https://pietras-81.aqi.eco/
BlueInsi
Posts: 20
Joined: Wed Dec 13, 2023 1:08 pm

Post

Pietras81 wrote: Thu May 23, 2024 12:40 pm
BlueInsi wrote: Thu May 23, 2024 10:30 am
lukasz06 wrote: Wed May 22, 2024 2:24 pm Chyba esp32. Też będę testował, już mam 😁
Tak, ja to wrzucam na Esp32 Mini :)
Masz na myśli Esp mini S2 mogę poprosić jeszcze jakiś schemat jak podłączyć esp z wyświetlaczem ??

Nie, Esp32 mini D1 :) ale to bez różnicy jakiego użyjesz. Piny definiujesz w bibliotece bądź wpisujesz takie jak masz w bibliotece tylko musisz „odkomentować” odpowiednią opcję. Podpinasz normalnie pod odpowiednie piny wyświetlacza i esp :)

Return to “Pomoc”